LogoFGG Home Facebook

UNIVERZITETNI ŠTUDIJ
VODARSTVA IN OKOLJSKEGA INŽENIRSTVA

UL FGG

Univerzitetni študijski program II. stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo

 
Izberi letnik:   

Učni načrt 2014/15 II. stopnja 1. letnik

Predavatelj Predmet P S V skupaj ur ECTS
1. semester
Steinman, Četina Hidravlično modeliranje 3 1 4 120 8
Brilly, Šraj Hidrološko modeliranje 2 - 4 90 6
Kompare Vodovod in priprava pitne vode 3 1 4 120 8
Šelih Vodenje projektov 2 - 2 60 4
Kos Osnove prostorske sociologije 3 - - 45 3
2. semester
Panjan Kanalizacija in čiščenje odpadnih voda 3 1 4 120 8
Četina Matematično modeliranje okoljskih procesov 3 - 3 90 6
Petkovšek Geotehnika okolja 2 - 3 75 5
Kosmatin Fras Daljinsko zaznavanje v okoljskem gradbeništvu 2 - 2 60 4
Skok Meteorologija 2 - 2 60 4
Žagar Morje in obalni pas 2 - 2 60 4

Pojasnilo:
Obremenitev študenta je 60 ECTS/leto, kar ustreza 1800 ur/leto: ure vključujejo kontaktne ure in samostojno delo.

Pogoji za napredovanje:
Opravljene vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in doseženih 45 kreditnih točk (KT).

Pogoji za ponavljanje:
Če še nisi (ponavljal-a) in imaš opravljene izpite 1. letnika v obsegu najmanj 30 KT.


 

 

Hidravlično modeliranje (8 ECTS)
Predavatelja: prof. dr. Franc Steinman, prof. dr. Matjaž Četina

Asistent: asist. Daniel Kozelj

Vsebina:
Hidravlika II. Stalni neenakomerni tok (zahtevni primeri robnih pogojev, opis programske opreme). Fizični hidravlični modeli (dimenzijska analiza, principi teorije podobnosti, distorzirani modeli, proces konstruiranja modela, kriteriji za izbiro fizičnega ali matematičnega modela). Modeliranje hidravličnih objektov (opis hidravličnih lastnosti posameznih objektov oz. naprav, njihovo modeliranje, robni pogoji in preverjanje tehničnih zahtev). Modeliranje zahtevnejših cevovodnih sistemov ter optimizacija delovanja z orodji umetne inteligence (opis hidravličnih lastnosti, karakteristike elementov modeliranja in obratovalnih razmer, verifikacija-umerjanje-validacija hidravličnih modelov).
Hidravlika nestalnega toka. Nestalni tok s prosto gladino (vrste valov, osnovne St.Venantove enačbe, metode reševanja – metoda karakteristik, eksplicitne in implicitne metode končnih razlik, začetni in robni pogoji, osnove dvodimenzijskih problemov, osnove in primeri gibanja nenewtonskih tekočin – snežni plazovi, drobirski tokovi). Vodni udar v ceveh pod tlakom (opis pojava, izpeljava dinamične in UL FGG, Okoljsko gradbeništvo, II. stopnja – Priloga 4b 10/13 kontinuitetne enačbe, metoda karakteristik, začetni in robni pogoji, ukrepi za blažitev vodnega udara). Vodostani (opis, izpeljava kontinuitetne in dinamične enačbe, enačba nedušenega nihanja, metode reševanja, stabilnost vodostanov, vrste vodostanov, njihova izbira in način računanja). Teorija valov malih amplitud, analitične rešitve osnovnih enačb.

nazaj

Hidrološko modeliranje (6 ECTS)
Predavatelj: prof. dr. Mitja Brilly
Asistentka: doc. dr. Mojca Šraj

Vsebina:
Študent se seznani z modeli, njihovo klasifikacijo ter uporabo osnov teorije sistemov. Spozna osnove uporabe stohastike v hidrologiji, hidrogram enote in sintetični hidrogram enote, različne hidrološke modele v kombinaciji z osnovnimi GIS orodji za določitev vhodnih podatkov, kalibracijo in validacijo modelov, metode za oceno točnosti rezultatov modeliranja, regionalizacijo hidroloških pojavov in hidrološko prognozo. Seznani se z modeliranjem podzemnih voda in vplivi posameznih objektov na spremembo režima voda.

nazaj

Vodovod in priprava pitne vode (8 ECTS)
Predavatelj: prof. dr. Boris Kompare
Asistent: asist. dr. Matej Uršič

Vsebina:
V okviru tega predmeta so podane vsebine nekdanjih predmetov Vodovod in pa Čiščenje pitne vode. Analiza porabe vode, norma porabe; Vodni viri in zajetja; Vrste in razdelitev vodovodnih sistemov; Objekti na vodovodnih sistemih; Karakteristike cevi in črpalk; Hidravlični izračun vodovodnega sistema; Kakovost vode; Osnovni koncepti priprave pitne vode; Grobo in fino precejanje, filtracija na zrnavih filtrih, membranski filtri; Usedanje in plavljenje, koagulacija in flokulacija; Mehčanje, ionska izmenjava, razželezenje in razmanganjenje, aktivno oglje; Primarna in sekundarna dezinfekcija vode, stranski produkti dezinfekcije; Napredni postopki čiščenja voda.

nazaj

Vodenje projektov (4 ECTS)
Predavateljica: izr. prof. dr. Jana Šelih

Vsebina:
Projekt kot sistem, cilji projekta, komponente in relacije v projektu, odnos z okoljem. Organizacija izvajanja projektov, stalna in nestalna projektna organiziranost. Področja projektnega vodenja. Specifika in faze projektov v gradbeništvu. Strukturiranje projekta, matrika odgovornosti. Planiranje in spremljanje projektov. Oblikovanje projektnega tima.

nazaj

Osnove prostorske sociologije (3 ECTS)
Predavatelj: prof. dr. Drago Kos

Vsebina:
Nastanek in razvoj prostorske sociologije; predstavitev in interpretacija najpomembnejših družbeno prostorskih procesov: deagrarizacija, industrializacija, urbanizacija, dezurbanizacija, razvoj in razpadanje prostorskih skupnosti, rizična družba in naraščanje pomena okoljskih vprašanj ipd. ; različne teoretske tradicije ali šole; koncept »rizične družbe«; koncept krajine in narave v sociološki perspektivi: implikacije za krajinsko načrtovanje; informacijsko komunikacijske tehnologije in njihov vpliv na prestrukturiranje prostora; erozija verodostojnosti posegov v prostor: vzroki osipanja legitimnosti ekspertne argumentativne racionalnosti, kriza zaupanja v tradicionalne državne/družbene institucije;  javnomnenjsko dojemanje prostorskih in okoljskih vprašanj, domet argumentativne racionalnosti pri komuniciranju z javnostmi: predstavitev in sociološka interpretacija nekaterih posebnosti slovenskega prostorskega razvoja; prostorske in okoljske vrednote, stanovanjske preference ipd.; predstavitev in sociološka interpretacija odnosa slovenske družbe do nekaterih okoljskih problemov.

nazaj

Kanalizacija in čiščenje odpadnih voda (8 ECTS)
Predavatelj: izr. prof. dr. Jože Panjan
Asistent: asist. dr. Mario Krzyk

Vsebina:
Predstavljen bo zgodovinski razvoj stroke ter problemi umiranja ljudi v velikih mestih zaradi onesnažene vode v epidemijah kolere in diaereje. Podane bodo osnove načrtovanja kanalskih sistemov in komunalnih čistilnih naprav. Na podlagi porabe vode spoznate odtok odpadne vode in njeno sestavo. Posebno pozornost bomo posvetili odtoku onesnažene padavinske vode in njeni kontrolirani odvodnji. Najpomembnejši sta izbira vrste in zasnove sistemov za odvodnjavanje onesnaženih voda. Osvojiti bo potrebno različne postopke dimenzioniranja kanalskih sistemov in objektov na podlagi analize padavin, zadrževanja in razbremenjevanja kanalskih voda oz. kritični odtok na čistilno napravo. Spoznali bomo predčiščenje odpadnih voda ter naravne in poltehnične postopke čiščenja. V laboratoriju bodo vaje za spoznavanje določitev parametrov odpadne vode in za dimenzioniranje ČN (usedljivost, sušina, žarina...) Obravnavali bomo posamezne objekte čistilne naprave kot so peskolovi, usedalniki, prezračevalni bazeni, zgoščevalniki v fazi aerobnega čiščenja in nato anaerobne postopke obdelave blata v anaerobnih presnovališčih vključno s pridobivanjem metana in kemično stabilizacijo blata. Izdelali boste načrt ČN po posameznih objektih.

nazaj

Matematično modeliranje okoljskih procesov (8 ECTS)
Predavatelj: prof. dr. Matjaž Četina

Vsebina:
Osnovni principi modeliranja naravnih procesov v vodi: hidrodinamična cirkulacija, transport in disperzija polutantov, biokemični procesi. Primerjava principov ter prednosti in slabosti fizičnih in matematičnih modelov. Osnovne naravne zakonitosti modeliranja procesov. Opis enačb: kontinuitetna, dinamična, konvekcijsko-difuzijska enačba za transport snovi, vpliv modelov turbulence ter toplotne in gostotne stratifikacije, enačbe za opis bio-kemičnih procesov. Princip povezave hidrodinamičnega, transportno-disperzijskega in bio-kemičnega modula v kompleksen ekološki model. Uporabnost 1D, 2D in 3D modelov in prikazi primerov iz prakse.

nazaj

Geotehnika okolja (5 ECTS)
Predavatelji: doc. dr. Ana Petkovšek
Asistent: asist. mag. Sebastjan Kuder

Vsebina:
Osnove (zakonodaja, podzakonski akti, standardi); zemljina kot prevodnik, izolator ali akumulator onesnaževal; izpusti in širjenje kontaminatov v tla, podzemno vodo in zrak; metode za prepoznavanje, spremljanje in opazovanje kontaminacije; lastnosti odpadkov v primerjavi z lastnostmi zemljin; načrtovanje in gradnja ter sanacija odlagališč odpadkov, jalovišč in skladišč nevarnih snovi; umetni materiali v zaščiti okolja; uporabnost trdnih odpadkov v inženirskih zgradbah.

nazaj

Daljinsko zaznavanje v okoljskem gradbeništvu (4 ECTS)
Predavateljica: doc. dr. Mojca Kosmatin Fras
Asistent: asist. dr. Dejan Grigillo

Vsebina:
Osnove različnih tehnologij v daljinskem zaznavanju (satelitske in letalske platforme – predvsem optični snemalni sistemi, radar in lidar); digitalna obdelava podob: uporabne tehnike za predobdelavo, izboljšanje, transformacije in klasifikacije podob; vizualna interpretacija podob; aktualni sistemi daljinskega zaznavanja, vrste izdelkov in načini naročanja; državni topografski viri kot prostorske podlage za obravnavo prostora: nabor virov in njihove karakteristike (vektorski/rastrski, vsebina, kakovost, idr.); primeri aplikacij v okoljskem inženirstvu (načrtovanje, spremljanje okoljskih pojavov, obravnava naravnih katastrof, idr.).

nazaj

Meteorologija (4 ECTS)
Predavatelj: doc. dr. Gregor Skok
Asistentka: asist. dr. Rahela Žabkar

Vsebina:
Sestava atmosfere, osnovne meteorološke količine, polje zračnega tlaka in njegove spremembe, kvazistacionarni vetrovi v višinah in pri tleh, sinoptične meteorološke tvorbe. Meritve zračnega tlaka in temperature, ogrevanje tal in zraka, temperaturna polja. Diabatne in adiabatne spremembe, stabilnost, konvekcija, vlaga v zraku, fazne spremembe za vodo v ozračju, nastanek oblakov, megle in padavin. Energijska bilanca tal. Sinoptični pojavi in tvorbe (cikloni, anticikloni, fronte). Makro in mezo meteorološki pojavi (nevihte), sinoptična analiza in prognoza, osnove vremenske napovedi, numerična napoved vremena. Osnove klimatologije in razlaga vzrokov za klimo in klimatske spremembe.

nazaj

Morje in obalni pas (4 ECTS)
Predavatelj: izr. prof. dr. Dušan Žagar

Vsebina:
Zakonodaja na področju morja, Morska direktiva. Osnovni pojmi oceanografije, razlike med odprtim morjem in priobalnimi območji. Masna in toplotna bilanca ter bilanca slanosti. Enačbe gibanja in vrste vsiljevanj v morskem okolju, barotropni in baroklini tokovi, Coriolisova sila, Ekmanov transport in Ekmanova črpalka. Vetrni valovi, plimovanje in druge vrste valov na morju. Uporaba numeričnih matematičnih modelov pri simulacijah dinamike morja. Robni pogoji in izvorno ponorni členi v kontinuitetni, dinamični in advekcijsko-disperzijski enačbi. Sile in napetosti ter masni in toplotni tokovi na meji med morjem in drugimi okoljskimi segmenti. Priobalni procesi, ki jih povzročajo valovi, plimovanje in rečni vtoki. Osnovni ukrepi za zaščito priobalnega pasu na morju in kopnem. Dvodnevna ekskurzija in terensko delo, praktični primeri.


Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Oddelek za okoljsko gradbeništvo
Hajdrihova 28
1000 Ljubljana

Tel: (1) 425-40-52
Faks: (1) 251-98-97
Inf.: elizabeta.adamlje@fgg.uni-lj.si