LogoFGG Home Facebook

UNIVERZITETNI ŠTUDIJ
VODARSTVA IN OKOLJSKEGA INŽENIRSTVA

UL FGG

Univerzitetni študijski program II. stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo

 
Izberi letnik:   

Učni načrt 2017/18 -  1. letnik MA VOI

Predavatelj Predmet P S V skupaj ur ECTS
1. semester
Steinman, Četina Hidravlično modeliranje 3 1 4 120 8
Šraj Hidrološko modeliranje 2 - 4 90 6
Steinman Vodovod in priprava pitne vode 3 1 4 120 8
Šelih Vodenje projektov 2 - 2 60 4
Uršič, Kuhar Osnove prostorske sociologije 3 - - 45 3
2. semester
Mikoš, Rusjan Urejanje vodotokov 4 2 2 120 8
Petkovšek Geotehnika okolja 2 - 3 75 5
Kosmatin Fras Daljinsko zaznavanje v okoljskem gradbeništvu 2 - 2 60 4
Drev, Krzyk Zaščita voda 2 1 60 4
Šraj Dreniranje in namakanje 3 - 3 90 6
Žagar Morje in obalni pas 2 - 2 60 4

Pojasnilo:
Obremenitev študenta je 60 ECTS/leto, kar ustreza 1800 ur/leto: ure vključujejo kontaktne ure in samostojno delo.

Pogoji za napredovanje:
Opravljene vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in doseženih 45 kreditnih točk (KT).

Pogoji za ponavljanje:
Če še nisi (ponavljal-a) in imaš opravljene izpite 1. letnika v obsegu najmanj 30 KT.


 

 

Hidravlično modeliranje (8 ECTS)
Predavatelja: prof. dr. Franc Steinman, prof. dr. Matjaž Četina

Asistent: asist. dr. Daniel Kozelj

Vsebina:
Hidravlika II. Stalni neenakomerni tok (zahtevni primeri robnih pogojev, opis programske opreme). Fizični hidravlični modeli (dimenzijska analiza, principi teorije podobnosti, distorzirani modeli, proces konstruiranja modela, kriteriji za izbiro fizičnega ali matematičnega modela). Modeliranje hidravličnih objektov (opis hidravličnih lastnosti posameznih objektov oz. naprav, njihovo modeliranje, robni pogoji in načrtovanje ter preverjanje tehničnih zahtev). Modeliranje zahtevnejših cevovodnih sistemov z orodji umetne inteligence (opis hidravličnih lastnosti, karakteristike elementov modeliranja in obratovalnih razmer, verifikacija-umerjanje-validacija modelov cevovodnih  sistemov).
Hidravlika nestalnega toka. Nestalni tok s prosto gladino (vrste valov, osnovne Saint Venantove enačbe, metode reševanja – metoda karakteristik, eksplicitne in implicitne metode končnih razlik, začetni in robni pogoji, osnove dvodimenzijskih problemov, osnove in primeri gibanja nenewtonskih tekočin – snežni plazovi, drobirski tokovi). Vodni udar v ceveh pod tlakom (opis pojava, izpeljava dinamične in kontinuitetne enačbe, metoda karakteristik, začetni in robni pogoji, ukrepi za blažitev vodnega udara). Vodostani (opis, izpeljava kontinuitetne in dinamične enačbe, enačba nedušenega nihanja, metode reševanja, stabilnost vodostanov, vrste vodostanov, njihova izbira in način računanja).  Teorija valov malih amplitud, analitične rešitve osnovnih enačb. 

nazaj

Hidrološko modeliranje (6 ECTS)
Predavateljica: izr. prof. dr. Mojca Šraj
Asistent: asist. dr. Nejc Bezak

Vsebina:
Modeli, klasifikacija, uporaba osnov teorije sistemov. Osnove uporabe stohastike v hidrologiji. Hidrogram enote in sintetični hidrogram enote. Metode za oceno točnosti rezultatov modeliranja. Regionalizacija hidroloških pojavov. Poplave in hidrološke prognoze. Modeliranje podzemnih voda. Vplivi posameznih objektov na spremembo režima voda.  

nazaj

Vodovod in priprava pitne vode (8 ECTS)
Predavatelj: prof. dr. Franc Steinman
Asistent: asist. dr. Daniel Kozelj

Vsebina:
Uvod, poslanstvo, zgodovinski razvoj. Analiza porabe vode, norma porabe. Vodni viri in zajetja. Vrste in razdelitev vodovodnih sistemov. Objekti na vodovodnih sistemih. Karakteristike cevi in črpalk. Hidravlični izračun vodovodnega sistema. Kakovost vode. Osnovni koncepti priprave pitne vode. Grobo in fino precejanje, filtracija na zrnavih filtrih, membranski filtri. Usedanje in plavljenje, koagulacija in flokulacija. Mehčanje, ionska izmenjava, razželezenje in razmanganjenje, aktivno oglje. Primarna in sekundarna dezinfekcija vode, stranski produkti dezinfekcije. Napredni postopki čiščenja voda.

nazaj

Vodenje projektov (4 ECTS)
Predavateljica: prof. dr. Jana Šelih

Vsebina:
Projekt kot sistem, cilji projekta, komponente in relacije v projektu, odnos z okoljem. Organizacija izvajanja projektov, stalna in nestalna projektna organiziranost. Področja projektnega vodenja. Specifika in faze projektov v gradbeništvu. Strukturiranje projekta, matrika odgovornosti. Planiranje in spremljanje projektov. Oblikovanje projektnega tima. Upravljanje s tveganji.  

nazaj

Osnove prostorske sociologije (3 ECTS)
Predavatelja: doc. dr. Matjaž Uršič (FDV), prof. dr. Metka Kuhar (FDV)

Vsebina:
Konceptualno terminološka vprašanja. Dinamika prostorskih sprememb in nastajanje novih prostorskih identitet. Načini družbene konstrukcije prostora. Vrednotne spremembe v »post/modernih« družbah. Novi prostorski trendi, suburbanizacija, dezurbanizacija, nova »kolonizacija« podeželja ipd. Nekatere posebnosti slovenskega prostorskega razvoja. Družbeni učinki posegov v prostor oz. problemi legitimizacije posegov v prostor Predstavitve konkretnih primerov preteklega, sedanjega in simulacije prihodnjega prostrskega razvoja.

nazaj

Urejanje vodotokov (8 ECTS)
Predavatelja: prof. dr. Matjaž Mikoš, doc. dr. Simon Rusjan

Vsebina:
Osnove urejanja vodotokov: rečna hidravlika, rečna mehanika (prodonosnost in kalnost), rečna morfologija, erozija in sedimentacija. Klasično urejanje vodotokov: ukrepi varstva pred visokimi vodami, urejanje struge vodotoka, dimenzioniranje in vzdrževanje posameznih vodnih zgradb, jezovne zgradbe in ribji prehodi. Sonaravno urejanje vodotokov: rečni koridor, hidromorfološko stanje vodotokov, osnove inženirske biologije, katalog sonaravnih ureditev, načrtovanje in vzdrževanje sonaravnih ureditev.

nazaj

Geotehnika okolja (5 ECTS)
Predavatelji: izr. prof. dr. Ana Petkovšek
Asistent: mag. Sebastjan Kuder

Vsebina:
Uvod v geotehniko okolja: zgodovina geotehnike okolja, razlike v pristopih obravnave geoloških tal v klasični geotehniki in v geotehniki okolja. Zemljina kot prevodnik, izolator ali akumulator onesnaževal. Uvod v nesaturirano zemljino, karakteristična krivulja zemljina - voda. Viri radona v naravnem okolju. Hidrogeologija in transport kontaminantov v tleh. Alternativni materiali v gradbeništvu in geotehnika okolja. Raba alternativnih materialov- sekundarnih surovin kot zemljinam nadomestnih materialov in njihovi potencialni vplivi na okolje. Izluževalni in perkolacijski testi. Raba geosintetikov za zaščito okolja. Odlagališča odpadkov I: vrste odlagališč, izbor lokacije, konstrukcijska zasnova talnega ustroja, materiali za talni ustroj,  stabilnost in deformabilnost odlagališča, zajem in odvajanje izcedne vode. Odlagališča odpadkov II: zapiranje odlagališč odpadkov, konstrukcijska zasnova pokrova, račun vodne bilance, lizimetri, kontrola odlagališča po zaprtju Remediacija onesnaženih tal: metode prepoznavanja, strategije remediacije, tehnologije remediacije. Vrste in izvedbene značilnosti objektov za monitoring podzemne vode. Osnove iz geotermalne energije. Zakonodaja na področju geotehnike okolja, podzakonski akti, standardi.

nazaj

Daljinsko zaznavanje v okoljskem gradbeništvu (4 ECTS)
Predavateljica: doc. dr. Mojca Kosmatin Fras
Asistent: asist. dr. Dejan Grigillo

Vsebina:
Zgodovinski mejniki in razvoj daljinskega zaznavanja. Elektromagnetno valovanje. Interakcija svetlobe z atmosfero in površjem. Delovanje slikovnih senzorjev. Letalski in satelitski snemalni sistemi Digitalna podoba, spektralni podpis Interpretacija podob. Osnove digitalne obdelave slik Predobdelava podob: georeferenciranje, prevzorčenje, popravki zaradi vpliva atmosfere in terena Transformacije podob Klasifikacija podob: pikselska, objektna. Osnove aerolaserskega skeniranja. Državni topografski viri Satelitski sistemi in naročanje podatkov.

nazaj

Zaščita voda (4 ECTS)
Predavatelji: doc. dr. Darko Drev, doc. dr. Mario Krzyk

Vsebina:
Vrste in viri (izvori) onesnaževanja in onesnažila. Monitoring površinskih vodotokov. Osnovni biološki krogi (hidrološki, kisikov, ogljikov, dušikov, žveplov, kovin) s sončno energijo za kroženja vode in hranil. Osnovni pojmi kinetike in modeliranje naravnih procesov. Uporaba modeliranja teh procesov v naravnem okolju (reke, jezera, podtalnica, morja in v umetnih čistilnih napravah. Inženirske metode povezovanja naravnih procesov (samočistilne sposobnosti narave) z umetno vodenimi procesi v čistilnih napravah in drugih umetno ustvarjenih sistemih. Osnove matematičnega modeliranja kakovosti tekočih in mirujočih voda. Problematika hidrodinamične disperzije polutantov v tekočih in mirujočih vodah.  Osnove aplikativne limnologije. Optimalizacija ukrepov za zaščito voda.  Pomen vključevanja naravnih samočistilnih sposobnosti voda in zemljine pri načrtovanju vodovarstvenih del. Metode zaščite in umetnega bogatenja potalnice. Izpusti v morje in zaščita kopalnih voda.

nazaj

Dreniranje in namakanje (6 ECTS)
Predavateljica: izr. prof. dr. Mojca Šraj
Asistent: asist. dr. Nejc Bezak

Vsebina:
Uvod: pomen in vrsta melioracij, program osuševanja in namakanja v Sloveniji in v svetu. Vpliv podnebnih sprememb. Principi agrohidrologije: voda v naravi, vodna bilanca tal, analiza parametrov za potrebe osuševanja in namakanja, rastlina in voda, tla in voda. Drenaža: vrste drenažnih sistemov, hidropedologija, talna voda, načrtovanje, izvedba in vzdrževanje drenažnih sistemov, drenaža v specifičnih pogojih, izdelava drenažnega načrta - program. Objekti za zaščito pred poplavami. Namakanje: pomen in vpliv namakanja na proizvodnjo hrane, vrste namakalnih sistemov, naravni viri in izbira sistema za namakanje, načini namakanja, načrtovanje, izvedba in vzdrževanje namakalnih sistemov, uporaba pesticidov in herbicidov. Objekti v sistemu za namakanje. Ekonomika osuševanja in namakanja: rentabilnost naložb v melioracije, načini financiranja. Melioracije in varstvo okolja: prostorski in naravovarstveni aspekti osuševanja in namakanja (vegetacijski pasovi). Integralne melioracije: celovit pristop urejanja zemljišč in kmetijske infrastrukture, urejanje kmetijskega prostora. Zaščita in varovanje vodnih virov. Načrtovanje izkoriščanja vodnih virov in njihova porazdelitev. 

nazaj

Morje in obalni pas (4 ECTS)
Predavatelj: izr. prof. dr. Dušan Žagar

Vsebina:
Zakonodaja na področju morja, Morska direktiva. Osnovni pojmi oceanografije, razlike med odprtim morjem in priobalnimi območji. Masna in toplotna bilanca ter bilanca slanosti. Enačbe gibanja in vrste vsiljevanj v morskem okolju, barotropni in baroklini tokovi, Coriolisova sila, Ekmanov transport in Ekmanova črpalka. Vetrni valovi, plimovanje in druge vrste valov na morju. Uporaba numeričnih matematičnih modelov pri simulacijah dinamike morja. Robni pogoji in izvorno ponorni členi v kontinuitetni, dinamični in advekcijsko- disperzijski enačbi. Sile in napetosti ter masni in toplotni tokovi na meji med morjem in drugimi okoljskimi segmenti. Priobalni procesi, ki jih povzročajo valovi, plimovanje in rečni vtoki. Osnovni ukrepi za zaščito priobalnega pasu na morju in kopnem. 

 


Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Oddelek za okoljsko gradbeništvo
Hajdrihova 28
1000 Ljubljana

Tel: (1) 425-40-52
Faks: (1) 251-98-97
Inf.: suzana.erjavec@fgg.uni-lj.si