LogoFGG Home Facebook

UNIVERZITETNI ŠTUDIJ
VODARSTVA IN OKOLJSKEGA INŽENIRSTVA

UL FGG

Univerzitetni študijski program I. stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo


Izberi letnik:   

Učni načrt 2014/15 I. stopnja 1. letnik

Predavatelj Predmet P S V skupaj ur ECTS
1. semester
Kompare Uvod v okoljsko gradbeništvo 3 1 2 90 6
Kramar Fijavž, Lakner Matematika I 5 - 5 150 10
Jagličić, Peternelj Fizika 5 1 3 135 9
Toman Osnove ekologije celinskih voda 2 - 2 60 4
2. semester
Demšar Osnove kemije 2 - 2 60 4
Kramar Fijavž, Lakner Matematika II 4 - 4 120 8
Bokan Bosiljkov, Žarnič Gradiva 2 - 2 60 4
Šraj Hidrologija 2 2 2 90 6
Kogoj Geodezija 2 - 2 60 4
Cerovšek Digitalno načrtovanje in programiranje 1 - 4 75 5


Pojasnilo:
Obremenitev študenta je 60 ECTS/leto, kar ustreza 1800 ur/leto: ure vključujejo kontaktne ure in samostojno delo.

Pogoji za napredovanje:
Opravljene vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in doseženih 60 kreditnih točk (KT).

Pogoji za ponavljanje:
Če še nisi (ponavljal-a) in imaš opravljene izpite 1. letnika v obsegu najmanj 30 KT.

 

 

Uvod v okoljsko gradbeništvo (6 ECTS)
Predavatelji: prof. dr. Boris Kompare, doc. dr. Nataša Atanasova, doc. dr. Simon Rusjan

Vsebina:
Okoljsko inženirstvo združuje številne discipline, ki so potrebne, da gospodarno in dolgoročno zagotavljamo zdravo bivalno in naravno okolje za ljudi in vsa živa bitja na planetu, izkoriščamo obnovljiva naravna bogastva in energijo, skrbimo za zmanjševanje negativnega človeškega vpliva na okolje in povečevanje pozitivnih vplivov, zagotavljanje javnega zdravja ... Predmet Uvod v okoljsko inženirstvo podaja uvod v to kompleksno povezanost disciplin in na primerih pojasnjuje inženirske metode, s katerimi analiziramo in predvidimo delovanje okoljskih procesov. Pridobljena znanja bodo študentu pomagala premostiti pot od teoretičnih k praktičnim predmetom. Praktični primeri pri vajah bodo zasnovani tako, da bo študent lahko predvidel in razumel možne rezultate in tako lažje razumel teoretično ozadje.

nazaj

Matematika I (10 ECTS)
Predavatelj: izr. prof. dr. Marjeta Kramar Fijavž, doc. dr. Mitja Lakner
Asistentka: asist. dr. Marjeta Škapin-Rugelj

Vsebina:
Množice in preslikave; naravna, realna in kompleksna števila; geometrijski vektorji; številska zaporedja in vrste; limita in zveznost skalarne funkcije realne spremenljivke; odvedljivost skalarne funkcije realne spremenljivke; matrike, sistemi linearnih enačb, determinante, lastni vektorji in lastne vrednosti matrik; integral funkcije ene realne spremenljivke; potenčne vrste.

nazaj

Fizika (9 ECTS)
Predavatelj: izr. prof. dr. Zvonko Jagličić, prof. dr. Jožef Peternelj

Vsebina:
Merske napake in računanje z njimi, kinematika, sila, navor, dinamika, gibalna in vrtilna količina, delo, moč, energija, gravitacija, potencialna energija, nihanje in valovanje, zgradba snovi, deformacije, težni tlak, manometri, vzgon, temperatura, temperaturno raztezanje, plinska enačba, energijski zakon, notranja energija, toplota, prenos toplote, spremembe agregatnega stanja, vlažnost, elektrostatika, električni tok, Ohmov zakon, električni instrumenti, magnetizem, indukcija, elektromagnetno valovanje, sevanje segretih teles, svetloba, prehod svetlobe skozi ozračje, fotometrija, valovna optika, polarizacija, interferenca.

nazaj

Osnove ekologije celinskih voda (4 ECTS)
Predavatelj: prof. dr. Mihael Jožef Toman

Asistent: asist. dr. Igor Zelnik

Vsebina:
Razlaga pojmov biologija, mikrobiologija, ekologija, varstvo okolja; abiotske značilnosti tekočih in stoječih celinskih voda, fizikalna struktura ekosistema, habitata in ekološke niše; kemizem celinskih voda, kroženje snovi, poudarek na organskih in hranilnih snoveh; biotske značilnosti stoječih voda, življenjske združbe planktona in bentosa, trofičnost, vzroki in posledice evtrofnosti; biotske značilnosti tekočih voda, življenjske združbe perifitona, bentoških nevretenčarjev, saprobnost, samočistilni procesi; metode biološkega vrednotenja ekološkega stanja celinskih voda; onesnaževanje in obremenjevanje vodnih ekosistmeov, biološka čiščenja in vloga mikroorganizmov pri procesih razgradnje, terciarno čiščenje in ekoremediacije.

nazaj

Osnove kemije (4 ECTS)
Predavatelj: prof.dr. Alojz Demšar

Asistenta: asist. dr. Nives Kitanovski, doc. dr. Franci Perdih

Vsebina:
Zgradba snovi, sestava atomov, elementi in spojine, masni in energijski odnosi pri kemijskih reakcijah, periodni zakon in elektronska zgradba atomov, kemijska vez, idealni in realni plini, voda in raztopine, kristali, kemijska kinetika in ravnotežje, kemija površin, elektroliti, neelektroliti, osnove elektrokemije, pregled kemije elementov glavnih skupin, pregled kemije elementov stranskih skupin, ekologija: zrak, voda, energija.

nazaj

Matematika II (8 ECTS)
Predavatelj: izr. prof. dr. Marjeta Kramar Fijavž, doc. dr. Mitja Lakner
Asistentka:
asist. dr. Marjeta Škapin-Rugelj

Vsebina:
Obravnava skalarne in vektorske funkcije več realnih spremenljivk: zveznost, parcialni odvodi, ekstremi; dvojni in trojni integrali, integrali s parametrom; diferencialna geometrija v prostoru: krivulje in ploskve v prostoru; vektorska analiza: krivuljni in ploskovni integral, integralski izreki; navadne diferencialne enačbe.

nazaj

Gradiva (4 ECTS)
Predavatelj: izr. prof. dr. Violeta Bokan-Bosiljkov, prof. dr. Roko Žarnić

Asistent: izr. prof. dr. Vlatko Bosiljkov, asist. Petra Štukovnik

Vsebina:
Sistematični pregled gradiv in njihovih značilnosti (klasifikacija po kemični zgradbi, uporabi in izvoru). Osnove standardizacije in obravnava gradiv v standardih in predpisih za načrtovanje in gradnjo objektov (Direktiva o gradbenih proizvodih, harmonizirani standardi, Evrokodi). Osnove kemičnih, fizikalnih in mehanskih lastnosti gradiv in njihovo opredeljevanje in kvantificiranje s pomočjo eksperimentalnih preiskav. Keramična gradiva: kamen; gradbena keramika in steklo; mineralna veziva, malte in ometi; betoni. Kovinska gradiva: železove kovine in neželezove kovine ter zlitine. Polimerna gradiva: umetne mase; ogljikovodikova gradiva. Kompozitna gradiva: umetna gradiva (z delci in vlaknasto armirane plastike, lastnosti, področja uporabe; naravna gradiva (les, papir in ostala naravna vlaknasta gradiva). Pregled metod in značilnosti eksperimentalnega preskušanja gradiv.

nazaj

Hidrologija (6 ECTS)
Predavateljica: doc. dr. Mojca Šraj

Vsebina:
Pregled razvoja hidrologije kot znanosti doma in v svetu; Fizikalne in kemijske lastnosti vode; Kroženje vode, energije in snovi v naravi; Uporaba teorije verjetnosti in statistike v hidrologiji (osnove verjetnostnega računa, verjetnostne spremenljivke, karakteristična števila, teoretične in empirične porazdelitve, faktor frekvence in verjetnostne mreže, regresija in korelacija); Lastnosti atmosfere in njihova meritev; Padavine (meritve, napake pri meritvah padavin, obdelava padavinskih podatkov, modeliranje dogajanj v atmosferi, prestrežene padavine, sneg); Daljinsko zaznavanje v hidrologiji; Evapotranspiracija (merjenje, metode izračuna, Penman-Monteithova enačba); Odtok površinskih voda; Lastnosti tal; Različne oblike vode v tleh (vlaga v tleh, podtalnica, infiltracija, Darcy); Vodna bilanca; Podnebne spremembe in podnebna spremenljivost; Hidrometrija (meritve globin, gladin in hitrosti vode, meritve pretokov); Negotovost hidrometričnih meritev in analiz (teorija pogreška); osnove rečne hidravlike.

nazaj

Geodezija (4 ECTS)
Predavatelj: izr. prof. dr. Dušan Kogoj
Vaje: doc. dr. Simona Savšek


Vsebina:
Definicija geodezije, področja geodezije, naloge geodezije. Oblika in dimenzije Zemlje. Koordinatni sistemi, koordinate, kartografske projekcije. Geodetske mreže. Teorija geodetskih meritev (mere, osnovni pojmi teorije pogreškov in izravnave). Geodetske terestrične meritve (geodetsko orodje, merjenje kotov, merjenje dolžin, merjenje višinskih razlik, relativne merske metode). Sodobne merski sistemi in metode (TPS sistemi, 3D skenerji,  GPS meritve). Osnovni principi določanja koordinat točk (merski in koordinatni prostor - izračun). Detajlna izmera (zajem prostorskih podatkov). Načrti in karte (značilnosti, načini izdelave, vrste, uporabnost). Geodetske evidence (zemljiški kataster, kataster stavb, DMR, GIS). Splošno o geodezija pri gradnji objektov in drugih posegih v prostor (raba prostora, pridobivanje dovoljenj za posege, izvedba posega). Osnovne metode zakoličevanja. Geodetska dela pri visokih gradnjah (zakoličba, spremljanje gradnje, ugotavljanje stabilnosti objekta – primeri iz prakse). Geodetska dela pri nizkih gradnjah (geodetske podlage, zakoličba, spremljanje gradnje, merjenja ob obremenilnih preizkušnjah, ugotavljanje stabilnosti in deformacij objekta – primeri iz prakse). Hidrografska merjenja.

nazaj

Digitalno načrtovanje in programiranje (5 ECTS)
Predavatelj: doc. dr. Tomo Cerovšek

Vsebina:
Podaja osnove računalniško podprtega inženirstva s poudarkom na obvladovanju geometrijskih oblik, osnov CAD (računalniško podprto načrtovanje, dokumentiranje, izmenjava in obdelava geometrijskih podatkov), reševanje geometrijsko pogojenih problemov (kompleksnost geometrije, računski modeli), razumevanje podatkovnih struktur za obvladovanje geometrijskih in ne-geometrijskih inženirskih podatkov (SQL sintaksa, tabele, poizvedbe, poročila), avtomatsko obdelava alfanumeričnih podatkov (regularni izrazi, parsanje besedil, izpisov meritev, OLAP, pivot tabele, vizualizacija podatkov), algoritmi in procedure za podajanje in prikaz 2D in 3D podatkov (uporaba CAD, povezovanje Matlab, Mathematica).

nazaj


Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Oddelek za okoljsko gradbeništvo
Hajdrihova 28
1000 Ljubljana

Tel: (1) 425-40-52
Faks: (1) 251-98-97
Inf.: elizabeta.adamlje@fgg.uni-lj.si