LogoFGG Home Facebook

UNIVERZITETNI ŠTUDIJ
VODARSTVA IN OKOLJSKEGA INŽENIRSTVA

UL FGG

Nagrade in priznanja

Univerzitetna Prešernova nagrada

Univerza v Ljubljani s podeljevanjem univerzitetnih Prešernovih nagrad spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti študentov.  Vsako leto na UL podelijo skupaj največ 12 nagrad na sedmih različnih področjih: umetnost, naravoslovje, tehnologija, biotehnika, biomedicina, družboslovje, humanistika in izobraževanje. 

2016 Blaž Barič: Izdelava zbirke poplavnih dogodkov za oceno poplavnega tveganja z uporabo funkcije kopula (mentorica doc. dr. Mojca Šraj, somentor mag. Giovanni Maccioni) - Univerzitetna Prešernova nagrada na področju naravoslovje

 

Prešernova nagrada UL FGG

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo spodbuja znanstveno-raziskovalno dejavnost študentov s tem, da vsako leto podeljuje fakultetne Prešernove nagrade in najboljša dela dela študentov predlaga za podelitev univerzitetne Prešernove nagrade.

2015 Domen Dolšak: Algoritem za analizo časovne porazdelitve padavin znotraj padavinskega dogodka (mentorica doc. dr. Mojca Šraj)
2015 Mohor Gartner: Analiza valovne klime in ocena projektne višine vala za Tržaški zaliv (mentor izr. prof. dr. Dušan Žagar, somentorja dr. Matjaž Ličer, Maja Jeromel)
2013 Urban Čepon: Analiza delovanja čistilnih naprav za odpadne vode pri izbranih planinskih kočah v Sloveniji (mentor prof. dr. Boris Kompare, somentorica doc. dr. Tjaša Griessler Bulc)
2011 Urška Bajc: Pogreški pri meritvah padavin in izračun popravka (mentorica: doc. dr. Mojca Šraj)
2010 Judita Jordan: Poskusne meritve infiltracije na različnih tipih tal z mini disk infiltrometrom (mentorica: doc. dr. Mojca Šraj)


Goljevščkova nagrada

Goljevščkova nagrada se podeljuje vsako leto za najboljši diplomi na študijih Gradbeništvo UNI – Hidrotehnika ter Vodarstvo in okoljsko inženirstvo. Nagrado od leta 2010 podeljujeta Oddelek za okoljsko gradbeništvo in Inštitut za hidravlične raziskave. Diplomanta prejmeta priznanje in denarno nagrado, ki jo prispevata UL FGG in Hidroinštitut – Inštitut za hidravlične raziskave.


2016 Žiga Žibert: Sodobni načini prikazovanja hidroloških meritev in napovedi (diplomska naloga UNI-VKI)
2015 Tadej Ostanek Jurina: Primerjava modelov širjenja nafte v morju po metodah trajektorij in sledenja delcev (diplomska naloga UNI-B-VOI)
2015 Matevž Menih: Analiza vpliva izbranega obdobja meritev na rezultate verjetnostnih analiz visokovodnih konic (diplomska naloga UNI-B-VOI)
2015 Mohor Gartner: Analiza valovne klime in ocena projektne višine vala za Tržaški zaliv (diplomska naloga UNI-VKI)
2014 Dejan Kozakiv: Vpliv vegetacije na vodno bilanco porečja (diplomska naloga UNI-VKI)
2013 Domen Dolšak: Statistična analiza padavin - izdelava Huffovih krivulj (diplomska naloga UNI-B-VOI)
2012 Urška Martinčič: Modeliranje izmenjave živega srebra med sedimentom in vodo v Tržaškem zalivu (diplomska naloga UNI-VKI)
2012 Iztok Pečjak: Simulacija procesov čiščenja odpadne vode in možna idejna rešitev posodobitve CČN Škofja Loka (diplomska naloga UNI-VKI)
2011 Urška Bajc: Pogreški pri meritvah padavin in izračun popravka (diplomska naloga UNI-VKI)
2011 Apolonija Lebeničnik: Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Prekopa, Stopnik in Čeplje (diplomska naloga UNI-VKI)
2010 Jure Bogataj: Problematika nizkih pretokov Kamniške Bistrice med Kamnikom in Domžalami (diplomska naloga UNI-VKI)

 Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Oddelek za okoljsko gradbeništvo
Hajdrihova 28
1000 Ljubljana

Tel: (1) 425-40-52
Faks: (1) 251-98-97
Inf.: elizabeta.adamlje@fgg.uni-lj.si