LogoFGG Home Facebook

UNIVERZITETNI ŠTUDIJ
VODARSTVA IN OKOLJSKEGA INŽENIRSTVA

UL FGG

Nagrade in priznanja

Univerzitetna Prešernova nagrada

Univerza v Ljubljani s podeljevanjem univerzitetnih Prešernovih nagrad spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti študentov.  Vsako leto na UL podelijo skupaj največ 12 nagrad na sedmih različnih področjih: umetnost, naravoslovje, tehnologija, biotehnika, biomedicina, družboslovje, humanistika in izobraževanje. 

2021 Valentina Polanec Rutar: Razvoj zelene stene za čiščenje sive vode in prenos toplote (mentorica izr. prof. dr. Nataša Anastasova, somentorja prof. dr. Andrej Kitanovski in Bernhard Pucher) - Univerzitetna Prešernova nagrada na področju naravoslovje
2018 Manca Petek: Analiza erozivnosti padavin v Sloveniji (mentor prof. dr. Matjaž Mikoš, somentor asist. dr. Nejc Bezak) - Univerzitetna Prešernova nagrada na področju naravoslovje
2016 Blaž Barič: Izdelava zbirke poplavnih dogodkov za oceno poplavnega tveganja z uporabo funkcije kopula (mentorica doc. dr. Mojca Šraj, somentor mag. Giovanni Maccioni) - Univerzitetna Prešernova nagrada na področju naravoslovje

 

Prešernova nagrada UL FGG

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo spodbuja znanstveno-raziskovalno dejavnost študentov s tem, da vsako leto podeljuje fakultetne Prešernove nagrade in najboljša dela dela študentov predlaga za podelitev univerzitetne Prešernove nagrade.

2015 Domen Dolšak: Algoritem za analizo časovne porazdelitve padavin znotraj padavinskega dogodka (mentorica doc. dr. Mojca Šraj)
2015 Mohor Gartner: Analiza valovne klime in ocena projektne višine vala za Tržaški zaliv (mentor izr. prof. dr. Dušan Žagar, somentorja dr. Matjaž Ličer, Maja Jeromel)
2013 Urban Čepon: Analiza delovanja čistilnih naprav za odpadne vode pri izbranih planinskih kočah v Sloveniji (mentor prof. dr. Boris Kompare, somentorica doc. dr. Tjaša Griessler Bulc)
2011 Urška Bajc: Pogreški pri meritvah padavin in izračun popravka (mentorica: doc. dr. Mojca Šraj)
2010 Judita Jordan: Poskusne meritve infiltracije na različnih tipih tal z mini disk infiltrometrom (mentorica: doc. dr. Mojca Šraj)
2005 Blaž Horvat: Aktivna zaščita vodarne Hrastje (mentor: prof. dr. Boris Kompare)
2004 Daniel Kozelj: Uporaba genetskih algoritmov za izbor hidravličnih merilnih mest na cevodovodnem omrežju (mentor: doc. dr. Primož Banovec, somentor: prof. dr. Franci Steinman)
2004 Janja Ravnikar: Odstranjevanje parazitov v kraških pitnih vodah (mentor: prof. dr. Boris Kompare)


Goljevščkova nagrada

Goljevščkova nagrada se podeljuje vsako leto za najboljši zaključni nalogi na študijih Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (VOI) in Gradbeništvo UNI – Hidrotehnika. Nagrado od leta 2010 podeljujeta Oddelek za okoljsko gradbeništvo in Inštitut za hidravlične raziskave. Diplomanta prejmeta priznanje in denarno nagrado, ki jo prispevata UL FGG in Hidroinštitut – Inštitut za hidravlične raziskave. V nadaljevanju so predstavljene naloge in nagrajenci študija Vodarstva in okoljskega inženirstva po posameznih letih.


2021 Steven Brazda: Poplave zaradi taljenja snega in sočasnega delovanja več dejavnikov v Severni Ameriki in Evropi (magistrska naloga UNI-MA-VOI-FRM)
2021 Mark Bryan Alivio: Ocena poplavne škode zaradi naraščanja gladine morja (magistrska naloga UNI-MA-VOI-FRM)
2020 Žiga Ščukovt: Povezava sušnih kazalnikov z meritvami vodne bilance v tleh (magistrska naloga UNI-MA-VOI)
2020 Simon Lesjak: Ureditev ribjega prehoda na Demšarjevem jezu na Poljanski Sori (magistrska naloga UNI-MA-VOI)
2019 Katarina Lavtar: Vrednotenje ustreznosti enovitih hidroloških modelov za primer porečja Save (magistrska naloga UNI-MA-VOI)
2019 Jovana Grubač: Čiščenje odpadnih voda v manjšem poslovnem objektu s pomočjo tehnologije MBR (magistrska naloga UNI-MA-VOI)
2018 Anja Kitić: Predlog ureditve preskrbe s pitno vodo in odvod odpadnih voda v naselju Strmec na Predelu (magistrska naloga UNI-MA-VOI)
2018 Anja Lešek: Uporaba metode sledenja delcev za modeliranje transporta in odmiranja Escherichie coli v morju (magistrska naloga UNI-MA-VOI)
2017 Janij Oblak: Analiza sezonske spremenljivosti pretokov rek v Sloveniji (magistrska naloga UNI-MA-VOI)
2017 Tilen Koranter: Načrtovanje ukrepov za zagotovitev prehodnosti za vodne organizme na Savi Bohinjki pri jezu HE Soteska (magistrska naloga UNI-MA-VOI)
2016 Žiga Žibert: Sodobni načini prikazovanja hidroloških meritev in napovedi (diplomska naloga UNI-VKI)
2015 Tadej Ostanek Jurina: Primerjava modelov širjenja nafte v morju po metodah trajektorij in sledenja delcev (diplomska naloga UNI-B-VOI)
2015 Matevž Menih: Analiza vpliva izbranega obdobja meritev na rezultate verjetnostnih analiz visokovodnih konic (diplomska naloga UNI-B-VOI)
2015 Mohor Gartner: Analiza valovne klime in ocena projektne višine vala za Tržaški zaliv (diplomska naloga UNI-VKI)
2014 Dejan Kozakiv: Vpliv vegetacije na vodno bilanco porečja (diplomska naloga UNI-VKI)
2013 Domen Dolšak: Statistična analiza padavin - izdelava Huffovih krivulj (diplomska naloga UNI-B-VOI)
2012 Urška Martinčič: Modeliranje izmenjave živega srebra med sedimentom in vodo v Tržaškem zalivu (diplomska naloga UNI-VKI)
2012 Iztok Pečjak: Simulacija procesov čiščenja odpadne vode in možna idejna rešitev posodobitve CČN Škofja Loka (diplomska naloga UNI-VKI)
2011 Urška Bajc: Pogreški pri meritvah padavin in izračun popravka (diplomska naloga UNI-VKI)
2011 Apolonija Lebeničnik: Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Prekopa, Stopnik in Čeplje (diplomska naloga UNI-VKI)
2010 Jure Bogataj: Problematika nizkih pretokov Kamniške Bistrice med Kamnikom in Domžalami (diplomska naloga UNI-VKI)

 Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Oddelek za okoljsko gradbeništvo
Hajdrihova 28
1000 Ljubljana

Tel: (1) 425-40-52
Faks: (1) 251-98-97
Inf.: suzana.erjavec@fgg.uni-lj.si