LogoFGG Home Facebook

UNIVERZITETNI ŠTUDIJ
VODARSTVA IN OKOLJSKEGA INŽENIRSTVA

UL FGG

Biografski in bibliografski podatki o nosilcih študija

Priimek in ime Akademski naziv (zaposlitev) Nosilec predmetov
Atanasova Nataša doktor, izredni profesor (UL FGG) Osnove zdravstvene hidrotehnike, Uvod v okoljske tehnologije, Uvod v okoljsko inženirstvo, Zaščita voda, Vodovod in priprava pitne vode, Okoljske tehnologije, Kanalizacija in čiščenje odpadnih voda
Banovec Primož doktor, docent (UL FGG) Orodja za podporo odločanju
Bokan-Bosiljkov Violeta doktor, redni profesor (UL FGG) Gradiva, Gospodarjenje s sekundarnimi in odpadnimi snovmi
Bosiljkov Vlatko doktor, redni profesor (UL FGG) Gradiva
Bratina Sebastjan doktor, izredni profesor (UL FGG) Osnove betonskih in zidanih konstrukcij
Cerc-Korošec Romana doktor, docent (UL FKKT) Osnove kemije
Cerovšek Tomo doktor, docent (UL FGG) Digitalno načrtovanje in programiranje
Četina Matjaž doktor, redni profesor (UL FGG) Hidromehanika, Hidravlično modeliranje, Matematično modeliranje okoljskih procesov, Numerične metode v dinamiki tekočin
Domadenik Polona doktor, redni profesor (UL EF) Temelji ekonomske analize
Drobne Damjana doktor, redni profesor (UL BF) Uporabna ekologija in ekotoksikologija
Golja Aleš doktor, predavatelj športne vzgoje (UL FGG) Športna vzgoja
Golobič Mojca doktor, redni profesor (UL BF) Urejanje krajine
Griessler Bulc Tjaša doktor, redni profesor (UL ZF) Okoljske tehnologije
Hočevar Marko doktor, redni profesor (UL FS) Hidravlični stroji in naprave
Istenič Starčič Andreja doktor, izredni profesor (UP PEF) Praktično usposabljanje
Jagličić Zvonko doktor, redni profesor (UL FGG) Fizika
Jaklič Gašper doktor, izredni profesor (UL FGG) Matematika
Kešeljević Aleksander doktor, izredni profesor (UL EF) Sociološko ekonomska ocena ogroženosti pred poplavami
Kogoj Dušan doktor, izredni profesor (UL FGG) Geodezija
Korelc Jože doktor, redni profesor (UL FGG) Osnove lesenih in jeklenih konstrukcij
Kos Drago doktor, izredni profesor (UL FDV) Sociološko ekonomska ocena ogroženosti pred poplavami
Kosmatin Fras Mojca doktor, docent (UL FGG) Daljinsko zaznavanje v okoljskem gradbeništvu
Kramar Fijavž Marjeta doktor, izredni profesor (UL FGG) Matematika
Kryžanowski Andrej doktor, izredni profesor (UL FGG) Vodne gradnje, Hidrotehnični objekti, Vodne moči, Gradbene tehnologije v vodarstvu, Prostorsko planiranje in ogroženost pred poplavami, Vodarstvo
Krzyk Mario doktor, docent (UL FGG) Kanalizacija in čiščenje odpadnih voda, Osnove zdravstvene hidrotehnike, Zaščita voda, Uvod v okoljske tehnologije, Okoljske tehnologije, Praktično usposabljanje
Kudryavtseva Ganna doktor, izredni profesor (UL FGG) Matematika
Lipar Peter doktor, docent (UL FGG) Ceste in promet
Logar Janko doktor, redni profesor (UL FGG) Geotehnika, Geotehnika nizkih gradenj
Lopatič Jože doktor, docent (UL FGG) Osnove betonskih in zidanih konstrukcij, Osnove lesenih in jeklenih konstrukcij
Maček Matej doktor, docent (UL FGG) Geotehnika okolja, Stabilnost pobočij
Mikoš Matjaž doktor, redni profesor (UL FGG) Urejanje hudournikov in povirij, Urejanje vodotokov, Meritve v hidrologiji, Vodne gradnje, Ekohidrologija, Stabilnost pobočij, Sociološko ekonomska ocena ogroženosti pred poplavami, Uvod v raziskovalno delo
Pulko Boštjan doktor, docent (UL FGG) Mehanika tal in inženirska geologija
Rusjan Simon doktor, docent (UL FGG) Uvod v okoljsko inženirstvo, Urejanje vodotokov, Meritve v hidrologiji, Ekohidrologija, Prostorsko planiranje in ogroženost pred poplavami
Skok Gregor doktor, docent (UL FMF) Meteorologija
Steinman Franc doktor, redni profesor (UL FGG) Hidravlika, Hidravlično modeliranje, Hidroinformatika, Vodovod in priprava pitne vode, Hidravlični stroji in naprave, Vodnogospodarski sistemi
Šelih Jana doktor, redni profesor (UL FGG) Organizacija gradbenih del in poslovanje, Vodenje projektov
Šraj Mojca doktor, izredni profesor (UL FGG) Hidrologija, Hidrološko modeliranje, Dreniranje in namakanje
Šubic-Kovač Maruška doktor, izredni profesor (UL FGG) Komunalne naprave, Projekt iz infrastrukturnih sistemov
Toman Mihael Jožef doktor, redni profesor (UL BF) Osnove ekologije celinskih voda
Turk Goran doktor, redni profesor (UL FGG) Osnove statistike v vodarstvu, Napredne statistične metode v vodarstvu, Operacijske raziskave v gradbeništvu
Uršič Matjaž doktor, izredni profesor (UL FDV) Osnove prostorske sociologije
Vukadin Vladimir doktor, docent (UL FGG) Mehanika tal in inženirska geologija
Zavodnik Lamovšek Alma doktor, docent (UL FGG) Temelji prostorskega načrtovanja, Prostorsko planiranje in ogroženost pred poplavami
Zupan Dejan doktor, redni profesor (UL FGG) Osnove statistike v vodarstvu, Napredne statistične metode v vodarstvu, Osnove mehanike
Žagar Dušan doktor, izredni profesor (UL FGG) Uvod v okoljsko inženirstvo, Morje in obalni pas
Žura Marijan doktor, izredni profesor (UL FGG) Operacijske raziskave v gradbeništvuUniverza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Oddelek za okoljsko gradbeništvo
Hajdrihova 28
1000 Ljubljana

Tel: (1) 425-40-52
Inf.: referat@fgg.uni-lj.si