LogoFGG Home Facebook

UNIVERZITETNI ŠTUDIJ
VODARSTVA IN OKOLJSKEGA INŽENIRSTVA

UL FGG

Vpis

PRIJAVA ZA VPIS
POGOJI ZA VPIS IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA
VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA (razpisi, prijave, omejitve, vpisna mesta...)
DODATNE INFORMACIJE
OBRAZCI, NAVODILA IN DRUGE INFORMACIJE V ZVEZI Z VPISI


PRIJAVA ZA VPIS

Razpis za vpis v 1. letnik na Univerzo v Ljubljani, katere članica je Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport v dnevnem časopisju. Vsi novinci, ki se želijo vpisati v 1. letnik, se morajo prijaviti v skladu z razpisom. Razpis je objavljen tudi na svetovnem spletu (www.vpis.uni-lj.si). Več informacij o razpisu za vpis dobijo kandidati na viskošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1001 Ljubljana med 9. in 12. uro, tel. (01) 24 18 502 ali 24 18 518, oziroma po elektronski pošti vpis@uni-lj.si.

POGOJI ZA VPIS IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA

V univerzitetni študijski program prve stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo se lahko vpiše kdor je:
1.  opravil maturo,
2.  opravil poklicno maturo po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe s strokovnega področja naravoslovja ali tehnike ter izpit iz enega od predmetov mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi
3.  kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točke 1 in točke 3 izbrani glede na:
splošni uspeh na maturi (60 % točk)
splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk)

kandidati iz točke 2 glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi (40 % točk)
splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk)
uspeh pri dodatnem maturitetnem izpitu (20 % točk)

Vpisna mesta: 50 mest za redni univerzitetni študij na I. stopnji.

DODATNE INFORMACIJE

Vse dodatne informacije lahko dobite v študijskem referatu študija Vodarstva in okoljskega inženirstva v Ljubljani na Jamovi 2 v pritličju pri gospe Suzani Erjavec osebno ali po telefonu (01) 476 85 33 ali po elektronski pošti: suzana.erjavec@fgg.uni-lj.si, spletna stran http://www.fgg.uni-lj.si/VOKO/

Glavna stavba Fakultete za gradbeništvo in geodezijo na Jamovi 2 (FGG) in stavba Oddelka za okoljsko gradbeništvo na Hajdrihovi 28 (HS) sta v bližini stavbe Upravne enote Ljubljana - Izpostava Vič Rudnik in kina Vič. Postaja prog 1 in 6 mestnega prometa je v neposredni bližini. Do centra mesta in do študentskega naselja je okoli deset minut hoje, do študentskih domov na Gerbičevi pa približno četrt ure.Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Oddelek za okoljsko gradbeništvo
Hajdrihova 28
1000 Ljubljana

Tel: (1) 425-40-52
Faks: (1) 251-98-97
Inf.: elizabeta.adamlje@fgg.uni-lj.si