ZBORNIKI REFERATOV

|2023|2022|2021|2020|2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002| 

Zbornik: Raziskave s področja geodezije in geofizike 2023 (e-publikacija)

Vsebina:
Predgovor
Andrej Gosar - Skalni podor na Rzeniku 26. februarja 2021 in njegova seizmološka zaznava z državno mrežo potresnih opazovalnic
Klemen Medved, Oleg Odalović, Božo Koler - Modeliranje vertikalnega gradienta težnosti za obdelavo gravimetričnih meritev
Uroš Perkan - Napovedovanje vremena s konvolucijskimi nevronskimi mrežami
Boštjan Melinc, Žiga Zaplotnik - Emulacija variacijske asimilacije meritev pri napovedovanju vremena z variacijskim avtokodirnikom
Stanka Šebela, Barbara Luke - Poplave v JZ delu ZDA v avgustu in septembru 2023 (Floods in the SW USA in August and September 2023)
Uroš Novak, Roger Bilham - Vgradnja creepmetrov na zahodne Dinarske prelome
Katarina Zabret, Lana Radulović, Mark Bryan Alivio, Nejc Bezak, Mojca Šraj - Analiza vplivnih dejavnikov na kinetično energijo dežnih kapljic
Rudi Čop, Jure Atanackov - Geomagnetna nevihta in polarni sij v Sloveniji
Mihaela Triglav Čekada, Peter Lamovec - Snežišča okoli Prisojnika iz spletnih kamer
Tilen Urbančič, Jure Česnik - Analiza odstopanj izkopa in primarnih površin predora iz fotogrametričnih oblakov točk
B. Koler, T. Ambrožič, K. Kregar, D. Kogoj, A. Marjeič, S. Savšek, G. Štebe, J. Tekavec, T. Urbančič - Transformacija višin med starim in novim višinskom sistemom Slovenije
Marija Zlata Božnar, Primož Mlakar, Boštjan Grašič - Več kot 30 let uporabe umetne inteligence na področju meteorologije v Sloveniji
Danijela Kuzmanović, Jana Banko, Gregor Skok - Verifikacija operativnih napovedi univerzalnega toplotnega klimatskega indeksa v Sloveniji
Matevž Osolnik, Gregor Skok, Matic Šavli - Detekcija intenzivnih neviht na območju Slovenije
Sašo Petan, Gregor Vertačnik, Miha Šupek, Neža Lokošek, Maja Koprivšek, Anže Medved, Mojca Sušnik, Matevž Piry, Florjana Ulaga - Nalivi, obilne padavine in izjemne poplave v Sloveniji med 3. in 8. avgustom 2023
Peter Mlakar, Janko Merše, Jana Faganelli Pucer - ANet: metoda za poprocesiranje vremenskih napovedi s pomočjo strojnega učenja

 

Zbornik: Raziskave s področja geodezije in geofizike 2022

Vsebina:
Predgovor
Katarina Kosovelj - Primerjava indeksov Walkerjeve cirkulacije nad Pacifikom
Stanka Šebela - Primerjava zgodovinskih in današnjih meritev temperature v turističnih jamah
Uroš Novak - Hidrološko povzročene deformacije krasa zaznane s pomočjo monitoringa mikro-premikov aktivne tektonike
M. Blatnik, F. Gabrovšek, N. Ravbar, P. Frantar, L. W. Gill - Ocena vpliva podnebnih sprememb in človekovih dejavnosti na poplavno dinamiko Cerkniškega polja
Rudi Čop, Simon Pavlin, Vlado Rosa - Oddaljenost izvorov pospeškov v lokalnem magnetnem polju
Stanka Šebela, Uroš Novak - Spremembe zračnega tlaka v kraških jamah po izbruhu vulkana Hunga Tonga
T. Jesenko, I. Cecić, M. Čarman, A. Gosar, G. Rajh, P. Zupančič - Izbruh vulkana Hunga Tonga - Hunga Ha'apai 15. januarja 2022, njegove značilnosti in opazovanje s slovensko državno mrežo potresnih opazovalnic
Klaudija Lebar, Katarina Zabret, Mojca Šraj - Spremljanje odziva vsebnosti vode v tleh v povezavi s padavinami in prepuščenimi padavinami
Klemen Kregar, Marko Vrabec, Wolfgang Wiedemann, Christoph Holst - Enhanced registration of point clouds for change detection on the Case of Strunjan Coastal Cliff
Klemen Kregar, Marko Vrabec, Wolfgang Wiedemann, Christoph Holst - Izboljšana registracija oblakov točk za zaznavanje sprememb površja na primeru Strunjanskega klifa
Mihaela Triglav Čekada, Leonora Adjova - Površina snežišča v Skednju pod Prisojnikom iz fotografij
Veton Hamza, Bojan Stopar, Polona Pavlovčič Prešeren, Oskar Sterle - Uporabnost cenovno ugodnih instrumentov GNSS v nalogah geodetskega monitoringa
Gregor Skok – Spiralni trak
Gašper Štebe, Peter Krapež, Janez Podobnik, Dušan Kogoj - Kombinirane kinematične geodetske meritve z visoko frekvenčnim zajemom podatkov

 

Letna skupščina SZGG 27. 01.2022

Predstavitev častnega člana prof. dr. Petra Suhadolca - Znani potresi na slovenskem, tudi filatelistično prikazani
Predstavitev dobitnice priznanja IAHS dr. Klaudije Lebar - Konceptualizacija časovnega razvoja procesov oblikovanja padavinskega odtoka na porečju z uporabo meritev koncentracije nitratnega dušika v vodotoku

Zbornik: Raziskave s področja geodezije in geofizike 2021 (E-publikacija)

Vsebina:
Predgovor
Klaudija Lebar, Simon Rusjan - Konceptualizacija časovnega razvoja procesov oblikovanja padavinskega odtoka na porečju z uporabo meritev koncentracije nitratnega dušika v vodotoku
Jože Rakovec - Nobelova nagrada 2021 za raziskave klime in klimatskih sprememb in kompleksnih sistemov nasploh
Matic Pikovnik, Žiga Zaplotnik - Dekompozicija prispevkov k intenzivnosti Hadleyejeve cirkulacije
Stanka Šebela - Koncentracije metana in ogljikovega dioksida v Lepih jamah, Postojnska jama
Polona Vreča, Aljaž Pavšek - Slovenska mreža opazovanj izotopske sestave padavin (SLONIP) – predstavitev spletne strani https://slonip.ijs.si
Kaja Šušmelj, Petra Žvab Rožič, Polona Vreča, Tjaša Kanduč, Timotej Verbovšek, Klara Nagode, Tea Zuliani, Barbara Čenčur Curk, Boštjan Rožič, Branko Čermelj - Hidrogeokemične in izotopske raziskave podmorskih in kopenskih izvirov pri Izoli
Klara Nagode, Aljaž Pavšek, Urška Pavlič, Polona Vreča - Izotopska sestava padavin in reke Save na območju Ljubljanskega polja med leti 2020 in 2021
Uroš Novak - Uporaba novih tehnologij pri geološkem kartiranju kraškega površja in jam
Mitja Prelovšek - Geodetski monitoring pomika potencialno nestabilne skalne gmote na vhodu v Križno jamo
Matej Blatnik, Jaroslav Obu, Jure Košutnik, Alojzij Blatnik, Simon Filhol, Luc Girod, Simon Zwieback, Paul Overduin, Julia Boike - Sortirana tla v jamah – pokazatelj podobnosti med jamami in periglacialnim okoljem
Barbara Šket Motnikar, Polona Zupančič, Mladen Živčić, Jure Atanackov , Petra Jamšek Rupnik, Martina Čarman, Vanja Kastelic, Andrej Gosar - Nov model potresne nevarnosti Slovenije (2021)
Mihaela Triglav Čekada, Roka Maver, Dušan Kogoj - Ohranjenost državnih trigonometričnih mrež na območjih Menišije in Žužemberka
Rudi Čop – Magnetna polja in kresnice
Klemen Medved, Oleg Odalović, Božo Koler - Nove karte gravimetričnih anomalij na območju Republike Slovenije
Tilen Urbančič, Božo Koler, Anže Kovačič - Analiza geometrijskih lastnosti nedokončanega železniškega predora v Godoviču
Milan Kobal - Primerjava različnih načinov naknadne obdelave trajektorije leta pri laserskem skeniranju z daljinsko vodenim letalnikom – primer meritve snežnih plazov v Zgornji soški dolini iz leta 2021
Boštjan Grašič, Marija Zlata Božnar, Primož Mlakar, Bernarda Podgoršek, Barbara Kolar, Nikolaja Podgoršek Selič - Avtomatski sistem za analizo SEVESO dogodka, primer Cinkarne Celje (povzetek)
Gregor Skok, Doruntina Hoxha, Žiga Zaplotnik - Napoved dnevnih ekstremov temperatur iz radiosondažnih meritev z uporabo nevronskih mrež (povzetek)

 

Zbornik: Raziskave s področja geodezije in geofizike 2020 (E-publikacija)

Vsebina:
Predgovor
Stanka Šebela - Raziskovalna infrastruktura RI-SI-EPOS na področju krasoslovja
Manca Volk Bahun - Pojavljanje snežnih plazov v Sloveniji
Mihaela Triglav Čekada - Izračun masnih bilanc ledenikov v času prosto dostopnih satelitskih podatkov
Tilen Urbančič, Božo Koler - Geodetski monitoring cerkve sv. Benedikta v Kančevcih
Martina Čarman, Tamara Jesenko, Stanka Šebela, Polona Zupančič, Danijela Birko, Mladen Živčić - Mreža prenosnih potresnih opazovalnic RI-SI-EPOS jugovzhodno od Postojne
Martina Čarman - Uporaba navzkrižne korelacije za detekcijo potresov v potresnih nizih
Polona Pavlovčič Prešeren, M. Pajnič, T. Ambrožič, A. Marjetič - Georeferenciranje terestričnega laserskega skeniranja z naravnimi tarčami: primer lednega plezališča v Mlačci
Bojan Stopar, Koler Božo, Oskar Sterle, Klemen Ritlop, Petra Jamšek Rupnik, Vrabec Marko - Projekt SLOKIN - Geokinematski model ozemlja Slovenije
Omrežje GNSS-postaj SIGNAL za spremljanje potresov: primer potresa v Petrinji, december 2020
Vito Švagelj, Gregor Skok, Anton Zgonc, Benedikt Strajnar - Določanje radialne komponente vetra iz meritev Dopplerjevega radarja (povzetek)
Anžej Curk, Gregor Skok - Pojavnost kondenzacijskih sledi nad Slovenijo (povzetek)
Sašo Slabajna, Gregor Skok, Andrej Hrabar – Kategorizacija konvektivnih oblakov močnega vertikalnega razvoja iz radarskih meritev (povzetek)

Slavnostna akademija ob 25-letnici sprejema nacionalnega komiteja SZGG v Mednarodno zvezo za geodezijo in geofiziko (IUGG) - 30.01.2020:

Dr. Alexander Rudloff (glavni tajnik IUGG) - IUGG - 100 Years of activities and future perspectives
Prof. Jože Rakovec - Ob 25-letnici včlanitve Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko SZGG v Mednarodno zvezo za geodezijo in geofiziko (IUGG)
Prof. Bojan Stopar - Najpomembnejši dosežki sekcije geodezija v obdobju 1993 - 2019
mag. Ina Cecić - The power of non-instrumental seismological data
ddr. Rudi Čop - Pomembnejši dosežki sekcije geomagnetizem
Jure Jerman - Najpomembnejši dosežki sekcije Meteorologija v obdobju 1993 - 2019
Prof. Mitja Brilly - Dosežki sekcije Hidrologija pri mednarodnem sodelovanju
Prof. Vlado Malačič - Fizikalna oceanografija: oris ob 25-letnici SZGG
doc. dr. Mihaela Triglav Čekada - IZPOSTAVLJENO / EXPOSED

Pregled delovanja sekcij združenja od ustanovitve do danes:

Stopar, Koler, Sterle, Kuhar, Pavlovčič Prešeren, Berk, Medved, Radovan - Pregled delovanja sekcije Geodezija Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko v obdobju 1993-2019
Andrej Gosar - 25 let sodelovanja Slovenije v Mednarodni zvezi za seizmologijo in fiziko notranjosti Zemlje (IASPEI)
Rudi Čop - Geomagnetne meritve na ozemlju Republike Slovenije
Gregor Skok - Meteorološka sekcija v okviru SZGG
M. Brilly, K. Zabret, K. Sapač, N. Bezak, A. Vidmar, M. Mikoš, M. Kobold, A. Kryžanowski in M. Šraj - Razvoj hidrologije v Sloveniji
Matjaž Ličer, Dušan Žagar, Vlado Malačič - Fizikalna oceanografija v Sloveniji: kratek oris ob petindvajsetletnici delovanja Slovenskega društva za geodezijo in geofiziko
Mihaela Triglav Čekada, Polona Vreča - Zgodovina sekcije za kriosfero pri Slovenskem združenju za geodezijo in geofiziko

Zbornik: Raziskave s področja geodezije in geofizike 2019

Vsebina:
Predgovor
Kosovelj, Žagar - Dinamični odziv ozračja na perturbacije diabatnega gretja v tropih
Rudi Čop - Spremembe števila geomagnetnih neviht in števila sončnih peg: mesečni, desetletni in stoletni naravni cikli
Klaudija Sapač, Simon Rusjan, Mojca Šraj - Analiza nizkih pretokov porečja Ljubljanice
Rajver, Casasso, Capodaglio, Prestor, Cartannaz, Maragna, Pestotnik, Jež - Plitvi geotermalni potencial za zaprte navpične sisteme: trije študijski primeri iz alpskega prostora
Mihaela Triglav Čekada, Tomaž Gnidovec - Zmanjšanje ledenikov Vzhodnih Alp od leta 1807 do danes
Tilen Urbančič, Uroš Sojer, Božo Koler - Določitev sprememb geometrije kanalizacijske deformabilne cevi iz podatkov terestričnega laserskega skeniranja

Zbornik: Raziskave s področja geodezije in geofizike 2018

Vsebina:
Predgovor
Rudi Čop - Poletna nevihta na geomagnetnem observatoriju
Katarina Zabret, Jože Rakovec, Mojca Šraj - Analiza vpliva mikrostrukture dežnih kapljic na prepuščene padavine pod brezo in borom
Miloš Miler, Stanka Šebela, Nina Zupančič, Simona Jarc - Meritve delcev v zraku turističnih jam
Andrej Gosar - Meritve tektonskih mikro-premikov v prelomni coni Idrijskega preloma v dolini Učje
Marija Zlata Božnar, Primož Mlakar, Boštjan Grašič, Borut Breznik, Juš Kocijan - Avtomatizacija procesov za sprotno ocenjevanje vpliva nuklearke na okolico
Polona Pavlovčič Prešeren, Aleš Marjetič - Geodetske meritve za umestitev dela Županove jame v globalno koordinatno osnovo: izmera do Velike dvorane
Anže Medved, Gregor Vertačnik - Odprava pristranskosti v regionalnih podnebnih modelih
Renato Bertalanič, Gregor Vertačnik, Neža Lokošek, Anže Medved, Živa Vlahovič, Mojca Dolinar - Projekcije sprememb temperature zraka in padavin v Sloveniji do konca 21. stoletja
Mira Kobold, Nejc Gačnik, Jaka Plečko, Aleksandar Vujinović, Katja Klančar - Scenariji spremembe pretokov rek v Sloveniji do konca 21. stoletja
Božo Koler, Miran Kuhar, Polona Pavlovčič-Prešeren, Tilen Urbančič, Oskar Sterle, Bojan Stopar, Mihaela Triglav-Čekada, Klemen Ritlop, Igor Karničnik, Vasja Bric, Dalibor Radovan - Novi globinski datum za slovensko morje
Polona Vreča, Tjaša Kanduč, Zdenka Šlejkovec, Stojan Žigon, Klara Nagode, Nika Močnik, Branka Bračič Železnik, Brigita Jamnik, Marjetka Žitnik - Karakterizacija vodnih virov za javno oskrbo s pitno vodo v Ljubljani s pomočjo različnih geokemičnih analiz
Andrej Mihevc, Tilen Urbančič - Spremljanje premikov in oblikovanja poligonalnih tal v Skedneni jami s terestričnim laserskim skeniranjem
Katja Oven, Klemen Ritlop, Mihaela Triglav Čekada, Oskar Sterle, Bojan Stopar - Analiza kakovosti operativnega delovanja točke kombinirane geodetske mreže Kog
Dušan Petrovič, Janez Goršič, Albin Mencin, Klemen Kozmus Trajkovski, Tilen Urbančič Dejan Grigillo - Evidentiranje in analiziranje sprememb plazu nad Belco z geodetskimi metodami
Miha Pavšek - Pavle Šegula, pionir slovenske lavinologije in nivologije
Žiga Zaplotnik, Nedjeljka Žagar - Luščenje vetra iz aerosolov in vlage v 4D-Var asimilaciji opazovanj pri numeričnem napovedovanju vremena (povzetek)

 

Zbornik: Raziskave s področja geodezije in geofizike 2017

Vsebina:
Stanka Šebela - Geološke značilnosti erozijskih oken na primeru Škocjanskih jam
Ina Cecić, D. Nečak, Marko Berus - Ob 101. obletnici brežiškega potresa
G. Rajh, B. Šket - Motnikar, M. Živčić, P. Zupančič, A. Gosar - Preliminarna analiza nivoja potresne aktivnosti po prelomnih potresnih izvorih v Sloveniji
Katarina Zabret, Mojca Šraj - Prostorska spremenljivost prepuščenih padavin
U. Jakop, M. Kobold, M. Šraj - Hidrološka analiza za porečje Savinje
M. Šavli, N. Žagar - ADM-Aeolus: zgodovinski korak v merjenju vetra iz vesolja in priložnost za izboljšanje napovedi vremena
M.Z. Božnar, P. Mlakar, B. Grašič, F. Gabrovšek - Avtomatske meritve vetra
P. Pavlovčič Prešeren, M. Kuhar - Prve gravimetrične meritve v okolici Cerkniškega jezera
B. Paradiž, J. Cedilnik, H. Kočevar, I. Malešič, J. Turšič - Projekt Sinica- nadgradnja sistema za ocenjevanje kakovosti zraka in ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev v Sloveniji
Andrej Mihevc - Temperaturne razmere v Potočki zijalki in njihov vpliv na jamske sedimentne strukture
Rudi Čop - Elektromagnetni valovi daljši od premera Zemlje
M. Triglav Čekada - Ledeniki na kartah vojaške izmere Avstroogrske monarhije
K. Ritlop, N. Fabiani, K. Oven, M. Triglav - Čekada - Prvi dve leti delovanja kombinirane mreže 0. reda
T. Urbančič, B. Koler, B. Stopar, M. Kosmatin Fras - Vpliv števila točk aerolaserskega skeniranja na izračun koordinat vrha stožčaste tarče
Gregor Stržinar, Gregor Skok - Optimizacija algoritmov radarske detekcije toče za območje Slovenije (povzetek)

 

Zbornik: Raziskave s področja geodezije in geofizike 2016

Vsebina:
Stanka Šebela - Spremljanje temperature zraka v turistični jami Lehman Caves (Nevada, ZDA)
Ina Cecić, R. Meurers, A. Tertulliani, G. Grünthal, D. Kaiser, J. Pazdirková, I. Sović - Potres 6. maja 1976 v Furlaniji - reevaluacija makroseizmičnih podatkov
Samo Stanič, Maruška Mole, Miha Živec - Meritve hitrosti gibanja zračnih mas v troposferi
Gregor Rajh, Polona Zupančič, Mladen Živčić, Andrej Gosar, Martina Čarman - Analiza največjih magnitud in globin žarišč potresov v Sloveniji za namen ocenjevanja potresne nevarnosti
Boštjan Grašič, P. Mlakar, M. Z. Božnar, D. Popović, D. Kokal, F. Gabrovšek, P. Mlakar, M. Z. Božnar, D. Popović, D. Kokal, F. Gabrovšek - Izvedba in zagotavljanje kakovostnih avtomatskih meritev za znanstveno proučevanje mikrometeorologije kraških jam
Rudi Čop - Geomagnetne nevihte ob koncu cikla sončnih peg
Klemen Kregar, Gašper Štebe, Aleš Marjetič - Preverjanje stabilnosti ploskovnega objekta s terestričnim laserskim skeniranjem
Božo Koler, Tilen Urbančič, Miran Kuhar, Polona Pavlovčič Prešeren, Bojan Stopar, Oskar Sterle - Pregled višinskih datumov Slovenije
Ana Trobec, Andrej Šmuc, Saša Poglajen, Marko Vrabec - Je Obala res tektonsko aktivna? Tektonska geomorfologija potopljenih rečnih korit v Tržaškem zalivu
Katja Kozjek, Mojca Dolinar, Gregor Skok - Objektivna opredelitev podnebnih regij Slovenije

 

Zbornik: Raziskave s področja geodezije in geofizike 2015

Vsebina:
Stanka Šebela - Črna jama – najhladnejša jama v Postojnskem jamskem sistemu
Andrej Gosar - Skalni podori ob potresu leta 1998 v Krnskem pogorju in možnost njihove uporabe za oceno seizmičnih intenzitet po Environmental Seismic Intensity lestvici (ESI 2007)
Benedikt Strajnar, Nedjeljka Žagar - Kaj in zakaj določa vpliv opazovanj na kvaliteto vremenskih napovedi: primer letalskih opazovanj Mode-S MRAR in prognostičnega modela ALADIN-Slovenija
Maruška Mole, Longlong Wang, Asta Gregorič, Klemen Bergant, Luka Drinovec, Griša Močnik, Samo Stanič, Janja Vaupotič, Marko Vučković - Študij atmosferskih procesov v Vipavski dolini na podlagi razširjanja aerosolov
Mihaela Triglav Čekada, Blaž Barborič, Matija Zorn, Mateja Ferk - Lasersko skeniranje Slovenije in akumulacijske reliefne oblike v slovenskem visokogorju
Matej Sečnik, Andrej Vidmar - Video kontrolni sistem prehajanja rib v ribji stezi
Rudi Čop - Absolutne meritve zemeljskega magnetnega polja
Andrej Rojec, Damir Deželjin, Rudi Čop - Sončni cikli in turistično gospodarstvo Slovenije
Polona Pavlovčič Prešeren, Miran Kuhar - Modeliranje plimovanja trdne Zemlje za geodetsko določanje 3D položaja točk kombinirane geodetske mreže
Ana Trobec, Andrej Šmuc, Sašo Poglajen, Marko Vrabec - Raziskave strukture sedimentnega morskega dna v Strunjanskem zalivu s podpovršinskim sonarjem
Katarina Zabret, Matjaž Mikoš, Jože Rakovec, Mojca Šraj - Proces prestrezanja padavin: vpliv vegetacijske dobe, trajanja padavinskega dogodka ter mikrostrukture padavin
Oskar Sterle, Bojan Stopar - Stanje horizontalne komponente državnega koordinatnega sistema D96
Marija Zlata Božnar, Boštjan Grašič, Sašo Vrbinc, Darko Popović, Dragana Kokal, Primož Mlakar - Novo orodje "sončnica" za analizo meritev z dnevnimi cikli
Andrej Mihevc - Uporaba lidarskih posnetkov v geomorfologiji krasa na primeru brezstropih jam
 

Zbornik: Raziskave s področja geodezije in geofizike 2014

Vsebina:
Rudi Čop - Razelektritve v ionosferi
Stanka Šebela - Večletno merjenje tektonskih mikro premikov v kraških jamah
Matevž Menih, Nejc Bezak, Mojca Šraj - Vpliv podnebne spremenljivosti na rezultate verjetnostih analiz visokovodnih konic: primer vodomerne postaje Litija na reki Savi
Veronika Hladnik, Gregor Skok - Objektna analiza padavin iz satelitskih meritev, reanaliz ERA-Interim ter modela WRF na območju Evrope in Severnega Atlantika
M. Z. Božnar, B. Grašič, P. Mlakar, A.P. de Oliveira, J. Soares, D. Gradišar, J. Kocijan - Modeliranje difuznega sončnega obseva
Vasja Bric, Sandi Berk, Katja Oven, Mihalea Triglav Čekada - Aerofotografiranje in aerolasersko skeniranje Slovenije
Polona Pavlovčič Prešeren, Marjeta Korošec, Dejan Grigillo - Problematika geodetskih terenskih meritev z GNSS in simulacije vodostaja na podlagi DMR na delu Cerkniškega jezera
Manca Petek, Mira Kobold, Mojca Šraj - Določanje kazalnikov nizkih pretokov – prikaz na primeru vodomerne postaje Kokra I na reki Kokri
Tomaž Podobnikar, Balázs Székely - Geomorfometrične analize vršajev planeta Marsa – za uporabo na Zemlji
Manca Volk Bahun, Matija Zorn, Jaka Ortar, Miha Pavšek - Snežni plazovi in preventiva v Srednjih Karavankah
Mitja Brilly, Klaudija Sapač, Andrej Vidmar, Lidija Globevnik, Mira Kobold, Katarina Zabret, Maja Koprivšek, Matej Sečnik, Darko Anzeljc - Analiza poplavnega dogodka v maju 2014 v Bosni in Hercegovini za porečje reke Bosne
Damir Deželjin, Rudi Čop - Prenos merilnih podatkov iz geomagnetnega observatorija po obstoječem komunikacijskem omrežju
Andrej Mihevc - Erozija arheološkega najdišča v Dabarski pećini pri Sanskem mostu ob poplavi maja 2014
 

Zbornik Raziskave s področja geodezije in geofizike 2013

Vsebina:
Nejc Bezak, Mitja Brilly, Matjaž Mikoš in Mojca Šraj. Uporaba kopul v hidrologiji
Katarina Kavčič, Mitja Brilly, Mojca Šraj. Hidrološka regionalizacija verjetnostnih analiz visokovodnih konic za primer vodomernih postaj v Sloveniji
Stanka Šebela. Odziv jamske mikroklime na izjemne dogodke in dolgotrajnejše spremembe vremena
Janja Kogovšek. Skladiščenje vode v vadozni coni kraških vodonosnikov - primer izvira Malenščica
Rahela Žabkar, Luka Honzak. Napovedovanje kakovosti zraka z modelom WRF/Chem
Gregor Vertačnik, Mojca Dolinar, Mateja Nadbath. Od meteoroloških meritev do klimatoloških produktov
Rudi Čop, Damir Deželjin. Lokalne spremembe zemeljskega magnetnega polja zaradi prehoda vremenske fronte
Klemen Kozmus Trajkovski, Marjan Čeh, Matevž Domajnko, Nejc Krašovec. Spletni portal akademskih nalog s prikazom položaja
Marija Zlata Božnar, Boštjan Grašič, Primož Mlakar. Diagnoza in prognoza onesnaženja ozračja nad Slovenijo
Vrabec M., Busetti M. , Zgur F., Facchin L., Pelos C., Romeo R., Sormani L., Slavec P., Tomini I., Visnovich G., Žerjal A.; Refleksijske seizmične raziskave v slovenskem morju SLOMARTEC 2013
Vrabec M., Zupan Hajna N., Mihevc A., Pruner P., Bosak P. Paleomagnetizem jamskih sedimentov v Sloveniji - implikacije za neotektoniko ozemlja

 

Zbornik: Raziskave s področja geodezije in geofizike 2012

Vsebina:
M. Brenčič - Bilanca vode na Zemlji
P. Vreča, M. Brenčič, I. Sinjur, G. Vertačnik, M. Volk, J. Ortar, A. Torkar, V. Stibilj, M. Pavšek - Izotopska sestava padavin in snega na območju Julijskih Alp in Karavank
B. Breznik, P. Mlakar, M. Z. Božnar, B. Gračič - Modeliranje možnih nezgodnih izpustov iz NE Krško z Lagrangeevim modelom delcev
D. Dolšak, M. Šraj - Izdelava Huffovih krivulj in njihova analiza za izbrane padavinske postaje v Sloveniji
N. Bezak, M. Brilly, M. Šraj - Izbira metode pri verjetnostni analizi visokovodnih konic
G. Skok, B. Strajnar, J. Rakovec - Analiza toče v Sloveniji z uporabo radarskih podatkov: karta pogostosti, analiza trajektorij in uspešnost modelske napovedi
S. Šebela, J. Turk - Značilnosti temperature zraka v Predjamskem jamskem sistemu
M. Triglav Čekada. M. Klanjšček, M. Zorn - Preučevanje poplav novembra 2012 na podlagi nemerskih posnetkov z vključevanjem javnosti
M. Triglav Čekada, V. Bric, M. Klanjšček, B. Barborič, M. Pavšek - Zračno lasersko skeniranje zasneženega površja
S. Berk, K. Bajec, D. Radovan - Spremljanje ionosferskih motenj nad Slovenijo s pomočjo omrežja stalnih GNSS-postaj SIGNAL
R. Čop, G. Milev, D. Deželjin - Vpliv neviht na geomagnetne meritve na Gori nad Ajdovščino
J. Kogovšek - Vpliv sušnih razmer na kakovost kraških vodnih virov (primer izvira Malenščice)

 

Zbornik: Raziskave s področja geodezije in geofizike 2011

Vsebina:
M. Čekada Triglav.- Geodetske in fotogrametrične meritve Triglavskega ledenika
T. Podobnikar, B.Szekely - Geomorfometrične analize Marsa pri uporabi DMR-ja
S. Berk, K. Bajec, D. Fajdiga, D. Radovan, Ž. Komadina, K. Medved, T. Ambrožič, B. Koler, M. Kuhar, P. Pavlovčič-Prešeren, S. Savšek, O. Sterle, B. Stopar - Idejni projekt za kombinirano geodetsko mrežo ničtega reda
M. Rus, R. Žabkar, J. Rakovec - Modeliranje ozona in delcev za območje Slovenije z modelskim sistemom ALADIN-CAMx
R. Čop, D. Deželjin. Prvo leto delovanja geomagnetnega observatorija pod Sinjim vrhom nad Ajdovščino
A. Gregorič,J. Vaupotič, S. Šebela - Vpliv zunanje temperature na koncentracijo radona v Postonjski jami
J. Kogovšek - Raziskave pretakanja padavin skozi vadozno cono kraških vodonosnikov
O.Sterle, B. Stopar, P. Pavlovčič-Prešeren - Vplivi dogajanj na Soncu na določitev položaja z enofrekvenčnimi kodnimi GNSS-instrumenti: priprava na vrh 24. Sončevega cikla
B. Koler, T. Urbančič, K. Medved, N. Vardjan, S. Berk, O.C.D. Omang,D. Solheim, M. Kuhar - Novi višinski sistem Slovenije in testni model geoida
S. Petan, N. Pogačnik, M. Sušnik, J. Polajnar, G. Jorgensen - Razvoj sistema za napovedovanje hidroloških razmer na porečjih Save in Soče
M. Koprivšek. Vpliv različnih vrst substrata na strukturo hitrosti vodnega toka na primeru potoka Glinščica
J. Bajc, Ž. Zaplotnik, M. Živčić, M. Čarman - Izračun lokalnih magnitud potresov iz podatkov Državne mreže potresnih opazovalnic

 

Zbornik: Raziskave s področja geodezije in geofizike 2010

Vsebina:
S.Šebela, J. Turk - Klimatske značilnosti Postojnskegajamskega sistema
J.Rošer, A. Gosar - Raziskave vpliva lokalne geološke zgradbe na potresno nihanje tal na območju Ljubljane z metodami analize mikrotremorjev
A. Horvat, A. Vidmar, M. Koprivšek, M. Brilly - Visoki pretoki reke Save leta 2010 in 1990
S. Petan - Prostorska porazdelitev erozivnosti padavin v Sloveniji
R. Čop - Gradnja geomagnetnega observatorija pod Sinjim vrhom nad Ajdovščino
K. Oštir, J. Rakovec, N. Žagar, T. Rodič - Uporaba vesoljskih tehnologij v zemeljskih aplikacijah
J. Rakovec, N. Žagar - Kaj vse za potrebe napovedovanja in opazovanja vremena in klime merimo s satelitov?
N. Žagar, J. Rakovec, G. Skok, L. Honzak - Izzivi regionalnega klimatskega modeliranja
K. Oštir, Ž. Kokalj, T. Veljanovski, J. Rakovec, N. Žagar - Uporaba satelitskega daljinskega zaznavanja za napovedovanje in opazovanje poplav

 

Zbornik: Raziskave s področja geodezije in geofizike 2009

Vsebina:
J. Lapajne - Protitokovni plimski val
S.Šebela - O podrtem kapniku ob Cerkniškem potresu (1926), ter o raziskovalni postaji s horizontalnimi nihali v Postojnski jami
R. Čop, P. Kosovac. - Primerjalne meritve Overhouserjevega protonskega gradiometra
J. Bogataj, M. Brilly - Problematika nizkih pretokov Kamniške Bistrice med Kamnikom in Domžalami
M. Ličer - Analiza in prognoza višin morja v Slovenskem morju
P. Sinčič, R. Vidrih, M. Godec - Opazovanje seizmičnosti na območju velikih pregrad
J. Weber, M. Vrabec, P. Pavločič-Prešeren, T. Dixon, Y. Jiang, B. Stopar - Določitev recentnega gibanja Jadranske mikroplošče iz meritev GPS v Istri in Padski nižini
I. Cecić, M. Godec, R. Vidrih - Potres 6. april 2009 v osrednjih Apeninih
M. Brilly, A. Horvat, A. Vidmar - Zagate modeliranja v hidrologiji

 

Zbornik: Raziskave s področja geodezije in geofizike 2008

Vsebina:
P.Vreča, M.Brenčič - Izotopska sestava padavin v Sloveniji in njen pomen za raziskave kroženja vode
J. Rakovec, R.Bertalanič, J.Cedilnik, G.Gregorič, G.Skok, M.Žagar, N.Žagar - Vetrovnost v Sloveniji
J.Rakovec, D.Kastelec,K.Zakšek - Sončna energija v Sloveniji
A.Horvat, A.Vidmar, S.Petan, M.Brilly - Uporabnost daljinskega zaznavanja snega v sloveniji
K.Medved, B.Koler, M.Kuhar - Izračun osnovne gravimetrične mreže Slovenije
P.Sinčič, R.Vidrih - Delovanje državne mreže potresnih opazovalnic
R.Čop, J.Kocen - Geomagnetne meritve na geomagnetni referenčni točki
T.Žagar, S.Berk - Primerjava podatkov SRTM z DMV Slovenije
R.Stegel - Zgodovinski pregled geomagnetnih meritev in raziskav

 

Zbornik: Raziskave s področja geodezije in geofizike 2007

Vsebina:
S. Savšek - Spremljanje stabilnosti Nuklearne elektrarne Krško
S. Šebela, B. Koštak, J. Mulec, J. Stemberk - Merjenje tektonskih premikov v Postonjski jami
S. Rusjan, M. Brilly, M. Padežnik, A. Vidmar, Monitoring vpliva urbanizacije na potok Glinščica na urbanem območju mesta Ljubljane
B. Stopar, M. Kuhar, B. Koler - Novi koordinatni sistem v Sloveniji
B. Stopar, O. Sterle - Kombinacija klasičnih terestričnih opazovanj in opazovanj GNSS v geodinamičnih raziskavah
F. Benin, R. Čop - Pridelki soli v piranski komuni v času Maunderjevega minimuma
R. Čop, A. Bilc, S. Beguš, D. Fefer, D. Radovan - Megnetne nevihte in njihov vpliv na navigacijo
M.G. Fernandez, I. Cecić, A.B. Walker - Evropska seizmološka komisija - preteklost, sedanjost in prihodnost

 

Zbornik: Raziskave s področja geodezije in geofizike 2006

Vsebina:
M. Kuhar, K. Medved, B. Barišič, M. Liker, B. Koler - Izmera gravimetrične mreže Slovenije
L. Globevnik - Hidroekološke lastnosti prostora reke Mure v Sloveniji, stanje, trendi
D. Radovan - Slovensko omrežje referenčnih postaj GPS za natančno določanje položaja
F. Vodopivec, A. Bilc, L. Placer, M. Poljak, M. Živčić - Šest let projekta CERGOP v Sloveniji
L. Štravs, M. Brilly - Razvoj metodologije za izdelavo modelov 7-dnevne napovedi nizkih pretokov
B. Stopar, B. Koler, D. Kogoj, O. Sterle, T. Ambrožič, S. Savšek - M. Kuhar, Geodetska navezava mareografske postaje Koper
D. Medak, B. Pribičević, E. Prelogović - Recent Geodynamical GPS-projects in Croatia

 

Zbornik: Raziskave s področja geodezije in geofizike 2005

Vsebina:
P. Sinčič, R. Vidrih - Potek izgradnje državne mreže potresnih opazovalnic
B. Koler, M. Kuhar, K. Medved - Testne gravimetrične meritve za potrebe projekta nove gravimetrične mreže Slovenije

D. Rajver, J. Šafanda, P. Dedeček - Opazovanje segrevanja podzemlja in povezanost temperatur zraka in tal v Sloveniji

L. Štravs, M. Šraj, M. Brilly - Uporaba metod strojnega učenja za modeliranje deleža prestreženih padavin na eksperimentalnem porečju reke Dragonje
T. Srebrnič, M. Mikoš - Analiza sezonskosti padavin in pretokov v Sloveniji
J. Sodnik, M. Mikoš - Ocenjevanje magnitud drobirskih tokov
J. Lapajne - Skrajševanje dneva zaradi potresa ob Sumatri in Andamanskih otokih 26.12.2004 (kratka notica)
I. Strojan - Hidrološki monitoring morja na ARSO in sodelovanje v projektu ESEAS RI K. Sušelj, K. Bergant - Sredozemski oscilacijski indeks in vpliv na podnebje Slovenije
I. Strojan, D. Rogelj, B. Cernac, M. Robič - Tide gauge station Koper (poster)

 

Zbornik: Raziskave s področja geodezije in geofizike 2004

Vsebina
J. Cedilnik - Uporaba modela ALADIN v klimatološke namene
G. Skok, T. Vrhovec - Interpolacija izmerjenih 24-urnih padavin v pravilno mrežo za namen primerjave z numeričnim modelom za napovedovanje padavin
J. Kogovšek - Ugotavljanje podzemnega pretakanja vode v Krasu kot osnova načrtnega trajnostnega razvoja gospodarjenja s kraškim prostorom
S. Šebela, A. Gosar - Začetek meritev premikov ob prelomih v zahodni Sloveniji s 3D ekstenziometri TM-71
M. Brilly, L. Globevnik, L. Štravs, S. Rusjan - Eksperimentalna porečja v Sloveniji
M. Kobold, K. Sušelj - Padavinske napovedi in njihova nezanesljivost v hidrološkem prognoziranju
G. Sluga - Anamorfoze v tematski kartografiji
M. Vrabec, P. Pavlovčič Prešeren, B. Stopar - Aktivni premiki ob prelomih Peri-adriatskega prelomnega sistema v vzhodni Sloveniji: prvi rezultati GPS meritev
J. Weber, M. Vrabec, B. Stopar, P.Pavlovčič Prešeren,T. Dixon - Študija premikov Jadranske mikroplošče in aktivnih tektonskih deformacij v Sloveniji in Istri na osnovi GPS-opazovanj

 

Zbornik: Raziskave s področja geodezije in geofizike 2003

Vsebina
S. Šebela - Potresi v kraških jamah
J. Kogovšek - Značilnosti pretakanja padavin skozi vadozno cono Krasa
P. Pavlovčič, B. Stopar - Numerični postopki obravnavanja gibanja GPS-satelitov
A. Lisec, B. Koler, M. Kuhar - Analiza višinskih sistemov zaradi vpliva težnostnega polja Zemlje na določitev višin točk
S. Berk, Ž. Komadina, M. Marjanović, B. Stopar, D. Radovan - Preračun EUREF GPS-kampanj na območju Slovenije
M. Šraj - Merjenje in modeliranje prestreženih padavin
S. Savšek - Testiranje premikov toćk v geodetski mreži s simulacijami
K. Kozmus, B. Stopar - Infrastruktura omrežij permanentnih postaj GPS

Zbornik: Raziskave s področja geodezije in geofizike 2002

Vsebina:
S. Šebela - Neotektonika v sistemu Postojnskih jam
A. Gosar - Projekt Alp 2002 - 3D seizmične refrakcijske raziskave litosfere na območju jugovzhodnih Alp
M. Živanović - Nedestruktivna raziskovalna metoda - Georadar
G. Petkovšek - Meritve sproščanja in odplavljanja zemljin na povodju Rokave
S.Savšek - Ugotavljanje premikov z metodami deformacijske analize
K. Kozmus, B.Stopar - Kalmanov filter v analizi kinematičnih GPS-opazovanj
B. Pribičević, E. Prelogović, D. Medak - Determination of the recent structural fabric in the Alps-Dinarides area by combination of geodetic ang geologic methods
B. Stopar, F. Vodopivec, A. Bilc, H. Čuljak - 4M-Projekt povezave 4 mareografov severnega Jadrana
B. Stopar, D. Radovan, S. Berk, A. Bilc - Projekt izgradnje slovenskega omrežja permanentnih GPS-postaj in vzpostavitve GPS-službe