Univerza v Ljubljani / Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo / Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem
Katedra za
mehaniko
tekočin
 
Raziskovalna dejavnost
Ukvarjamo se z raziskovalno dejavnostjo na področjih splošne hidravlike in eksperimentalne hidravlike, modeliranja vodnih in z vodo povezanih okoljskih procesov, vodnogospodarskih sistemov, objektov, naprav in ureditev, večciljnega odločanja (in tveganj), vodnih sistemov in lokalne infrastrukture, vodarstva, rabe vode in dejavnosti na vodah, varstva pred poplavami, urejanja vodnih teles, pravnih režimov na vodah, zakonodaje o vodah in z vodo povezanimi dejavnostmi, 3E pristopa (Efikastnost - Ekonomičnost - Ekološkost).
Na tej strani boste našli kratek opis nekaterih od teh raznovrstnih področij.

Hidravlične analize z uporabo tehnologije LIDAR za zajem topografije terena

Za izboljšano natančnost pri opisu topografije obvodnega prostora smo med prvimi v Sloveniji uporabili tehnologijo LIDAR (Light Detection and Ranging), ki omogoča zbiranje višinskih podatkov velike gostote. Vse skupaj je omogočilo natančnejšo hidravlično analizo visokovodnih razmer v obvodnem prostoru, zasnovano kot celovito orodje, ki povezuje GIS orodja in hidravlične modele stalnega in nestalnega toka. Izračuni tako slonijo na digitalnem modelu terena (DMT) velike natančnosti, kot ga omogoča LIDAR. Obdelavo geometrije vodotoka in obvodnega prostora zelo olajša razširitev HEC-GeoRAS za programsko orodje ArcGIS, hkrati pa je omogočeno tudi, da se iz DMT in digitalnega ortofoto posnetka zajamejo še druge lastnosti poplavnih površin (npr. hrapavost zaradi vegetacije ipd.).

Uporaba genetskih algoritmov za izbor hidravličnih merilnih mest na cevovodnem omrežju

Izbor merilnih mest za umerjanje hidravličnih modelov vodovodnih sistemov sodi v širše področje modeliranja, optimizacije in uporabe hidravličnih modelov za posamezne namene. Glavni cilji raziskave je razvoj lastnega orodja, tj. računalniškega modela za optimalni izbor merilnih mest z uporabo genetskih algoritmov, imenovan IMMe. Primerjava rezultatov in verifikacija modela je bila opraviljena na hidravličnem modelu teoretičnega vodovodnega sistema Anytown, na katerem so bili preverjeni tudi modeli drugih avtorjev.