Univerza v Ljubljani / Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo / Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem
Katedra za
mehaniko
tekočin
 
Izbrani članki

Šantl, S., Steinman, F. 2009. Postopek makrokalibracije hidravličnega modela vodooskrbnih sistemov = Macrocalibration in the process of hydraulic modelling of water supply systems. Gradbeni vestnik 58/8, 194-203.
[COBISS.SI-ID 4712033]


Gosar, L., Steinman, F., Širok, B., Bajcar, T. 2009. Phenomenological sedimentation model for an industrial circular settling tank. Strojniški vestnik 55/5, 319-326.
[COBISS.SI-ID 11055387 ]


Rak, G., Steinman, F., Gosar, L. 2008. Pomen nizkih pragov ob visokih vodah = The significance of low thresholds in high waters. Ujma 22, 31-36.
[COBISS.SI-ID 11055387]


Kozelj, D., Kozelj, K., Steinman, F., Gosar, L. 2008. Poplavna ogroženost in posledice dogodkov preostalega tveganja = Flood threats and the consequences of residual risks events. Ujma 22, 145-151.
[COBISS.SI-ID 4345441]


Breznik, M., Steinman, F. 2008. Hydromechanism and desalination of coastal karst aquifers : theory and cases = Hidromehanizem in razslanitev obalnih kraških vodonosnikov : teorija in primeri. Acta carsol. 37/2-3, 197-212.
[COBISS.SI-ID 4453985]


Petkovšek, G., Banovec, P., Steinman, F. 2007. Ciljni raziskovalni projekt "Interaktivna vizualizacija poplavnih območij za podporo interventnemu ukrepanju". Dimensio XI/12, 34.
[COBISS.SI-ID 3768161]


Gosar, L., Rak, G., Steinman, F., Banovec, P. 2007. Upotreba LIDAR podataka za izračune poplavnog područja. Voda i mi 11/55, 8-19.
[COBISS.SI-ID 3675745]


Gosar, L., Rak, G., Steinman, F., Banovec, P. 2007. Z LIDAR tehnologijo zajeta topografija v hidravličnih analizah vodotokov = Using LIDAR data in open channel hydraulic analysis. Gradbeni vestnik 56, 115-123.
[COBISS.SI-ID 3752545]


Matičič, B., Steinman, F. 2007. Assessment of land drainage in Slovenia. Irrigation and drainage 56/1, S127-S139.
[COBISS.SI-ID 5420153]

Gosar, L., Prešeren, T., Kozelj, D., Steinman, F. 2006. Alpreserv Database : Sharing Information on Reservoirs. Wasser, Energie, Luft 98/3, 198-206.
[COBISS.SI-ID 3538529]    [   celotno besedilo]
Banovec, P., Kozelj, D., Šantl, S., Steinman, F. 2006. Izbira merilnih mest v vodovodnih sistemih z genetskimi algoritmi. Strojniški vestnik 54/12, 817-834.
[COBISS.SI-ID 3414113]   
Gosar, L., Steinman, F., Kompare, B., Banovec, P. 2004. Določitev območij poselitve v Sloveniji po vodnogospodarskih vidikih = Definition of settlement agglomerations in Slovenia according to water management aspects. Urbani izziv 15/1, 33-40, 104-107.
[COBISS.SI-ID 2102979]    [   povzetek]   
Steinman, F., Gosar, L. 2002. Otok pred Izolo = An island in front of Izola. Urbani izziv 13/1, 5-12, 101-104.
[COBISS.SI-ID 1925827]    [   povzetek]   
Steinman, F., Klasinc, R., Banovec, P. 2001. Ermittlung der erwarteten Schadengröße bei Überflutungen hochwassergefährdeter Gebiete unter Verwendung moderner Technologien = Determination of expected damage resulting from the inundation of areas exposed to flood risks, using up-to-date technologies. Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft 53/(9/10), 242-247.
[COBISS.SI-ID 1482337]   
Steinman, F., Banovec, P., Šantl, S. 2001. Načrtovanje razvoja vodovodnih sistemov z uporabo genetskih algoritmov = Genetic-algorithms-supported planning of water-supply systems. Strojniški vestnik 47/6, 263-279.
[COBISS.SI-ID 4768283]    [   povzetek]   
Steinman, F., Banovec, P. 1996. Račun gladin v obraščenih vodotokih. Acta hydrotechnica 14/12, 41-53.
[COBISS.SI-ID 78337536]   
Kompare, B., Bratko, I., Steinman, F., Džeroski, S. 1994. Using machine learning techniques in the construction of models. Part 1, Introduction. Ecological modelling 75/76, 617-628.
[COBISS.SI-ID 9215783]   
Steinman, F. 1985. Prispevek k analizi dinamičnih zakonitosti natege = A contribution to analysis of dynamic processes in air-regulated siphons. Acta hydrotechnica 3/3, 1-54.
[COBISS.SI-ID 1282401]   

Celotne bibliografije članov KMTe
Celotne bibliografije posameznih članov Katedre za mehaniko tekočin si lahko ogledate v bazi COBISS (Kooperativni Online Bibliografski Sistem & Servisi):
šifra raziskovalca člani KMTe
09274 prof. dr. Franc Steinman, univ. dipl. inž. grad.
15622 dr. Primož Banovec, univ. dipl. inž. grad.
27766 asist. mag. Sašo Šantl, univ. dipl. inž. grad.
27764 asist. Daniel Kozelj, univ. dipl. inž. VKI
27765 asist. Tanja Prešeren, univ. dipl. inž. grad.
29190 asist. Gašper Rak, univ. dipl. inž. VKI
31337
asist. Karin Kozelj, univ. dipl. inž. agr.