Univerza v Ljubljani / Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo / Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem
Katedra za
mehaniko
tekočin
 
Strokovna dejavnost
Ukvarjamo se s strokovno dejavnostjo na področjih splošne hidravlike in eksperimentalne hidravlike, modeliranja vodnih in z vodo povezanih okoljskih procesov, vodnogospodarskih sistemov, objektov, naprav in ureditev, večciljnega odločanja (in tveganj), vodnih sistemov in lokalne infrastrukture, vodarstva, rabe vode in dejavnosti na vodah, varstva pred poplavami, urejanja vodnih teles, pravnih režimov na vodah, zakonodaje o vodah in z vodo povezanimi dejavnostmi, 3E pristopa (Efikastnost - Ekonomičnost - Ekološkost).

Vodnogospodarske osnove

V skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/2002, 110/02) predstavljajo Vodnogospodarske osnove pomemben strokoven dokument, ki se uporablja za upravljanje z vodami. Zaradi zelo omejene naklade (250 izvodov) in težke dostopnosti smo celoten dokument skenirali in omogočili njegovo dostopnost na internetu.

Matematično hidravlično modeliranje toka v vodotokih

Izdelujemo 1-dimenzionalne in 2-dimenzionalne matematične hidravlične modele toka v vodotokih. Zasnov modela se vedno prilagaja vsebinskim zahtevam, tj. na katera vprašanja mora hidravličen model odgovoriti. Izbira vrste in natančnosti modela je poleg potreb naloge odvisna tudi od razpoložljivih podatkov. Za natančnejše hidravlične izračune, s katerimi se določajo poplavne linije za visoke vode različne verjetnosti pojava (10,20, 100- letne poplave) so npr. ključni dobri vhodni podatki o topografiji terena, o geometriji zgradb, ki vplivajo na tok vode in podatki o odtočnem režimu. Pri izdelavi poplavnih modelov uporabljamo najnovejši pristop, saj na osnovi tehnologije LIDAR za zajem topografije terena s pomočjo GIS programske opreme izdelamo digitalen model terena.

Maritimne študije

Za čim boljše razumevanje prostora morja, v katerega se umešča nov objekt, je treba temeljito preučiti spremembe naravnih danosti in tehnične parametre, potrebne za dimenzioniranje. Izkušnje, lastne in iz drugih znanih virov, pripomorejo k natančnejši opredelitvi problema in samih robnih pogojev. Hkrati pa se lahko pripravijo tudi predhodne ali alternativne študije variant, za katere lahko vsaj deloma preverimo ustreznost rešitev. Z interaktivnim delom načrtovalcev posega in izvajalcev modeliranja razvijamo rešitve, ki bodo zagotovile najboljše hidrodinamične razmere v akvatorijih marine in komunalnih privezov, z ustreznim zavarovanjem pred vplivi valovanja.

Hidravlične analize z uporabo tehnologije LIDAR za zajem topografije terena

Za izboljšano natančnost pri opisu topografije obvodnega prostora smo med prvimi v Sloveniji uporabili tehnologijo LIDAR (Light Detection and Ranging), ki omogoča zbiranje višinskih podatkov velike gostote. Vse skupaj je omogočilo natančnejšo hidravlično analizo visokovodnih razmer v obvodnem prostoru, zasnovano kot celovito orodje, ki povezuje GIS orodja in hidravlične modele stalnega in nestalnega toka. Izračuni tako slonijo na digitalnem modelu terena (DMT) velike natančnosti, kot ga omogoča LIDAR. Obdelavo geometrije vodotoka in obvodnega prostora zelo olajša razširitev HEC-GeoRAS za programsko orodje ArcGIS, hkrati pa je omogočeno tudi, da se iz DMT in digitalnega ortofoto posnetka zajamejo še druge lastnosti poplavnih površin (npr. hrapavost zaradi vegetacije ipd.).

Ocenjevanje poplavne škode, ocena poplavne ogroženosti, coniranje prostora

Poleg hidravličnega modeliranja visokih voda se ukvarjamo tudi z ocenjevanjem poplavne škode ob nastopu visokih voda. Ker imamo že mnogo izkušenj z delom s prostorskimi podatki, se lahko pri vrednotenju škode, ki nastane ob poplavi, opiramo na obstoječe podatkovne baze. Bistveno izboljšane informacije o topografiji (že omenjena tehnologija LIDAR) omogočajo natančnejše hidravlične analize, pa tudi večjo ločljivost izrisa izračunanih poplavnih linij. Natančnejši prikazi, kako daleč lahko segajo vode različne verjetnosti na poplavna območja, so zelo uporabni pri načrtovanju rabe oz. coniranju prostora, pri umeščanju infrastrukture (HE, AC itd.) in drugih objektov v obvodni prostor. Predvsem pa se poveča kakovost opozorilnih načrtov o poplavni nevarnosti prostora, da se lahko, glede na poplavno občutljivost objektov oziroma dejavnosti, lahko izdela zanje še ocena poplavne ogroženosti posameznih nepremičnin oziroma dejavnosti.

Hidravličen preračun vodovodnih omrežij

Za nekatera slovenska javna vodno-komunalna podjetja izdelujemo hidravlične preračune vodovodnih omrežij.