Univerza v Ljubljani / Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo / Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem
Katedra za
mehaniko
tekočin
 
EU Projekti
S številnimi projekti, ki smo jih izvajali za različne naročnike, smo si nabrali bogato bero izkušenj in znanja. Od kar je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, se tudi naše aktivnosti vedno bolj širijo tudi izven državnih meja. Predstavljamo projekte, s katerimi se trenutno ukvarjamo, in le nekaj projektov izmed obsežnega nabora tistih projektov, ki smo jih že zaključili.
Projekti v teku
  • DRA-MUR-CI (Drava-Mura Crossborder Initiative)
        
                    Bilateralni projekt, katerega namen je integracija vodnega gospodarstva na glavnih rekah, ki potekajo med članicama Evrope:
                    Avstrijo in Slovenijo. Glavni okvirni element, ki podpira projekt je definiran z dvema EU direktivama: Vodno direktivo (WFD;
                    2000/60) in Poplavno direktivo (FD; 2007/60), kateri zagotavljata skupek dolžnosti, ki jih je potrebno izvesti, da bi bila
                    mednarodna rečna povodja vodena kot celota. Več na spletni strani projekta: http://www.dramurci.eu/

  • SEE HYDROPOWER (South-East Europe HYDROPOWER)
                  
                    Evropski projekt, ki je usmerjen v izboljšanje upravljanja z vodnimi viri za večjo proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov
                    energije. Projekt se navezuje na glavno strateško prioriteto Programa SEE, ki je promoviranje optimalne uporabe naravnih vodnih
                    virov, na okoljsko prijazen način, z namenom soočenja z naraščajočimi regionalnimi potrebami po električni energiji. Več na spletni
                    strani projekta: http://www.seehydropower.eu/
  • MONITOR II (Practical Use of MONITORing in Natural Disaster Management)
                          
                    Evropski projekt v okviru Programa SEE (South-East Europe), ki je usmerjen k upravljanju naravnih nesreč. Glavni problemi, ki jih
                    želimo rešiti so: pomanjkanje razpoložljivih in uporabnih kart nevarnosti in načrtov ukrepanja, pomanjkanje komunikacije med
                    deležniki in pomanjkanje čezmejnih pristopov. Več na spletni strani projekta: http://www.monitor2.org/

                    Rezultati dela skupine KMTe na EU projektu MONITOR II

  • SHARE (Sustainable Hydropower in Alpine Rivers Ecosystems)
         
                    Evropski projekt v okviru Programa "Alpski prostor", katerega glavni namen je razviti multikriterijsko analizo, ki bo upoštevala
                    energetske in okoljske direktive pri rabi hidroenergije in olajšala pripravo hidroenergetskih politik v alpskem področju.

  • PARAmount (imProved Accessibility: Reliability and security of Alpine transport infrastructure related to mountainous hazards in a changing climate)
        
                    Evropski projekt v okviru Programa "Alpski prostor", katerega glavni namen je izboljšati dosegljivost oziroma zanesljivost in
                    varnost alpske transportne infrastrukture v povezavi z nevarnostjo gora ob spreminjanju klime. Več na spletni strani projekta:
                    http://www.paramount-project.eu/
Zaključeni projekti
 • projekt ALPRESERV    V okviru mednarodno ustanovljenega projekta, imenovanega Trajnostno gospodarjenje s sedimenti v ALPskih RESERVoarjih z upoštevanjem ekoloških in ekonomskih vidikov je bilo za pilotne projekte izbranih nekaj tipičnih zadrževalnikov. Dejavnosti so bile osredotočene na različne pristope pri premeščanju ali odstranjevanju plavin v večjem obsegu upoštevajoč krhkost alpskega okolja. Ukrepe teh pilotnih projektov so spremljale številne meritve biotskih in nebiotskih parametrov na osnovi izkušenj različnih držav in pristojnih organov. Podatki o doseženem odstranjevanju plavin v Alpah so dopolnili informacije, ki se tičejo projekta, ter obogatili znanje, ki je pomembno za gospodarjenje s sedimenti v prihodnosti. Več na spletni strani projekta: http://www.alpreserv.eu/
 • projekt SIMIS    Mednarodni projekt v okviru Programa Evropske pobude INTERREG IIIA Italija - Slovenija 2000-2006 z naslovom Povezani sistem monitoringa reke Isonzo - Soča. Več na spletni strani projekta: http://www.simis.si/