Opis: \\fgg-web\www\KMLK\Beton-1.jpg

Katedra za masivne in lesene konstrukcije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prva stran!

ŠTUDIJSKO GRADIVO

UNIVERZITETNI ŠTUDIJ GRADBENIŠTVA

Asistent: doc. dr. Drago Saje

- Betonske konstrukcije - pripomočki za vaje v študijskem letu 2018/2019:

   Uvodni list

     1. vaja: PROJEKTNE VREDNOSTI VPLIVOV NA KONSTRUKCIJE

     2. vaja: KONSTITUTIVNI ZAKONI MATERIALOV

                           Podatki: Beton      Jeklo

                           INSTRON 1 in 2

                   Pretvorba tlačnih trdnosti betona iz marke betona (MB - PBAB) v trdnostni razred (C - EC 2)

      3.vaja: PROJEKTIRANJE OSNO-UPOGIBNO OBREMENJENIH ARMIRANO BETONSKIH

                   ELEMENTOV

                   AB-prerez_enojna armatura_koeficienti – pravokotni prerez

                   AB-prerez_dvojna armatura_koeficienti – pravokotni prerez

                   AB_prerez_enojna-armatura_koeficienti – T prerez

                   Interakcijski diagrami EC 2 – pravokotni prerez

                   Dodatni pripomočki:

                   Preglednica za izbor premera armaturne palice in razporeditev armature na meter dolžine

                   MALA EKSCENTRIČNOST

       

     4. vaja: PROJEKTIRANJE STRIŽNO OBREMENJENIH ARMIRANO BETONSKIH ELEMENTOV

                   4.1 Vpliv prečne sile

                   4.2 Vpliv torzijskega momenta

                   4.3 Kombinacija prečne sile in torzijskega momenta. Pomoč

                   4.4 Preboj plošče

     5. vaja: KROVNI SLOJ BETONA

     6. vaja: NEARMIRANE IN ŠIBKO ARMIRANE KONSTRUKCIJE Pomoč

     7. vaja: MEJNO STANJE UPORABNOSTI – MS razpok (Pomoč) in MS pomikov (Pomoč)

                  Preglednica 7.1N – Priporočene vrednosti za wmax                                                                                                                          

     8. vaja: DIMENZIONIRANJE IN DETAJLIRANJE AB ELEMENTOV NA PODLAGI NOSILNIH

                  MEHANIZMOV S TLAČNIMI RAZPORAMI IN NATEZNIMI VEZMI

     9. vaja: PREDNAPETI NOSILEC

     (21.1.2019) PomočDimenzioniranje in preglednica z napetostmi zaradi posameznih vplivov ter ustrezne kontrole

                                  prazna preglednica – izpolniti z vašimi vrednostmi

                    PREDN

                            Pomoč-strig

      10. vaj(a: KONSTRUIRANJE ARMATURE           Detajliranje armature - Priročnik EC2