Razpisane teme zaključnih del

DELEŽ IN ZNAČILNOSTI MIKROPLASTIKE V SUBSTRATIH IN BIOMASI NA INDUSTRIJSKI BIOPLINSKI NAPRAVI

Razširjenost mikroplastike (plastičnih delcev manjših od 5 mm), skupaj s povezanimi učinki, je povečala skrbi glede morskih vrst, ekosistemov in vpliva, ki ga ima na zdravje ljudi. Mikroplastika je bila odkrita na praktično vseh področjih zdravja ljudi, okolja, hrane in vode. Za mikroplastične delce velja, da izzovejo biološke odzive preko fizikalnih in kemijskih mehanizmov, čeprav je treba še veliko teh učinkov še preučiti. V tej študiji bo študent/ka raziskoval/a vsebnost mikroplastike na substratih, zbranih pri obsežnih industrijskih operacijah: (i) organski del trdnih komunalnih odpadkov; (ii) papirniško blato; (iii) blato čistilne naprave; (iv) blato iz bioplinskega reaktorja. Dobljene delce bomo analizirali s 13C-NMR za kemijsko sestavo in laserskim merilnikom velikosti delcev. Študijo bomo nadaljevali z merjenjem vpliva mikroplastike na anaerobne procese in izplene metana z Automatic Methane Potential Test System (AMPTS II) po standardu. Študija bo potekala v Ljubljani na Kemijskem institutu, Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo ter Biotehniški fakulteti.

Mentor: doc. dr. Sabina Kolbl Repinc, somentor izr. prof. dr. Blaž Stres


Dimenzioniranje čistilne naprave z uporabo programa Aqua Designer

Za določeno izbrano območje, glede na velikost PE in vrste odpadne vode (lahko tudi obstoječa čistilna naprava) bo študent pregledal uporabljene standarde za projektiranje čistilnih naprav in za načrtovanje uporabil programsko opremo Aqua Designer.

Mentor: doc. dr. Sabina Kolbl Repinc, somentor doc. dr. Mario Krzyk


DOLOČANJE METANSKEGA POTENCIALA RAZLIČNIH (ko)SUBSTRATOV TER NJIHOVA RABA V ANAEROBNI PRESNOVI NA INDUSTRIJSKI SKALI

Namen magistrskega dela je določiti metanski potencial različnih industrijsko relevantnih (ko)substratov in njihova medsebojna komplementacija za doseganje maksimalnih izplenov v šaržnem načinu. Eksperimentalno delo magistrske naloge bo potekalo na pilotnih 5 L reaktorjih, kjer bomo testirali različna razmerja predlaganih kosubstratov, ter spremljali procesne parametre (TSOC (KPK), pH, električna prevodnost, FOS/TAC, količina proizvedenega metana, NH4+-N, viskoznost, SCFA, DM, OM, porazdelitev velikosti delcev). Metabolome anaerobne razgradnje bomo spremljali tudi z lsNMR. Laboratorijsko delo bo potekalo na FGG v Ljubljani ter Kemijskem institutu. Kandidatne mešanice bomo testirali v semikontinuiranem načinu 90 dni. Na voljo je 45 merilnih mest. Metabolome anaerobne razgradnje bomo spremljali tudi z 1H-lsNMR. Izvedli bomo multivariatne analize ter analize signifikantno bolj eksprimiranih metabolnih poti. Laboratorijsko delo bo potekalo v laboratoriju na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (FGG) v Ljubljani ter Kemijskem institutu. Z delom je možno pričeti po dogovoru, vendar ne prej kot septembra 2018

Mentor: doc. dr. Sabina Kolbl Repinc, somentor izr. prof. dr. Blaž Stres


Metanska podatkovna baza

Namen diplomskega dela je razširiti nabor podatkov metanske podatkovne baze (Methane Yield Database), ki jo vzdržujemo, s podatki iz publikacij iz leta 2017 in 2018, ter ta nabor podatkov uporabiti za izračune optimalnih mešanic industrijskih bioplinskih naprav. V nadaljevanju nameravamo te predvidene mešanice stestirati v šaržnem in semikontinuiranem načinu za potrebe naročnikov iz industrije, kar je možno nadaljevati z magistrsko nalogo.

Mentor: doc. dr. Sabina Kolbl Repinc, somentor izr. prof. dr. Blaž Stres


Pridobivanje in uporaba biooglja iz digestata bioplinske elektrarne

Naloga zajema pregled literature za postopek pridobivanja biooglja. kakšne so izkušnje z digestatom iz različnih bioplinarn. Klasifikacijo in lastnosti biooglja in njegov vpliv pri kmetijski uporabi.

Mentor: doc. dr. Sabina Kolbl Repinc, somentor izr. prof. dr. Blaž Stres