Dr. Gašper Mrak

Architect, Teaching Assistant ORCID iD icon Research Gate Icon

University of Ljubljana
Faculty of Civil and Geodetic Engineering
Department of Geodetic Engineering
Chair of Spatial Planning

He graduated at Faculty of Architecture of the University of Ljubljana in 2005. In 2016 he got his PhD in field of Architecture. From 2010 he is employed as an teaching assistant at the Chair of Spatial Planning on Faculty Civil and Geodetic Engineering, University of Ljubljana. 

Work at Faculty

He tutors classes in Urban planning, Urban Design and Rural development in master study programme of Spatial planning and Surveying study programmes at the Bachelor or Master level. Since 2013 he tutors a class of Erasmus Mundus Master Students, the exercises for Floods and Spatial Planning class, as part of a Erasmus Mundus MSc in Flood Risk Management Study Programme. Each year he tutors Urban Planning Class for Eramsus+ students at the faculty. He has been a co-mentor of 14 final thesis on the spatial planning topics. As a co-mentor he has been involved on several spatial planning and urban design workshops organized by the Faculty in cooperation with different Slovenian municipalities and Faculties. Within the Chair he has been a project member involved in several national research projects.

Education

2016 Ph.D., Architecture, University in Ljubljana, Faculty of Architecture, Slovenia. Dissertation Title: Spatial Development of Tourism in Rural Slovenia in the Area of the Alps

2005 M. Sc., Architecture, University in Ljubljana, Faculty of Architecture, Slovenia. Undergraduate Thesis Title: Holiday resort at the Duga Uvala (Croatia)

1995 Ledina Gymnasium, Ljubljana, Slovenia

Color Studies Class

During the 2nd year at Faculty of Architecture the aim of classes was understanding color compositions.

Employment

2010 – present, Teaching Assistant at University in Ljubljana, FACULTY OF CIVIL AND GEODETIC ENGINEERING 
2009 – 2010: manager, designer at the MRAKOV, ltd.
2005 – 2009: designer at the KATANA, marketinško svetovanje, ltd.
2001 – 2011: outsourced work for DELO REVIJE ltd.
2008, 2010 – technical assistant to Prof. Jože Kušar, class Constructions, University in Ljubljana, FACULTY OF ARCHITECTURE 
1999 – 2002: student tutor at class Design studio, Prof. Peter Gabrijelčič, University in Ljubljana, FACULTY OF ARCHITECTURE
1999 – 2002: student tutor at class Color Studies, Prof. Sergej Pavlin, University in Ljubljana, FACULTY OF ARCHITECTURE

Teaching Experiences

University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering

2010 – present: Detailed Urban Planning; on Bach. Level (in CAD)
2011 – 2021: Development of Rural Areas; on Bach. Level (in GIS)
2010 – present: Urban Planning; on Master Level (in CAD)
2011 – present: Development and Planning in Space; on Bach. Level (in GIS)
2011 – present: Urban Planning with Project work; on Master Level (in GIS)
2011 – present: Rural Planning; on Master Level (in GIS)
2012 – present (in English): Urban Planning for Erasmus Students (in CAD)
2012 – present (in English): Rural Planning for Erasmus Students (in GIS)
2013 – present (in English): Spatial planning for Flood Protection, Erasmus Mundus Master Course (in GIS)
2013 – 2019: Water Related Outdoor Activities; on Master Level
2017 – present: Design and Composition; on Master Level
2018 – present: Environmental Protection and Spatial Planning; on Bach. Level (in GIS)

University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Geography

2016 – present: Urban Planning; on Master Level (in CAD)

University of Maribor, Faculty of Architecture
2011/2012: Method and Techniques of Spatial Planning, Master level

Articles

1.01 Original Scientific Articles

Čok, Gregor, Gašper Mrak, Jana Breznik, Mojca Foški, and Alma Zavodnik Lamovšek. Spatial Regulation Instruments of Work at Home: The Case of Slovenia as a Post-Transition Country". 2022. Sustainability 14, no. 7: 4254. doi: 10.3390/su14074254.

ČOK, Gregor, DROBNE, Samo, MRAK, Gašper, FOŠKI, Mojca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. The impact of the centralisation of workplaces and business entities on spatial development = Vpliv centralizacije delovnih mest in poslovnih subjektov na prostorski razvoj. Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije, ISSN 0351-0271. [Tiskana izd.], 2021, letn. 65, št. 4, str. 533-558, ilustr. doi: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.04.533-558. [COBISS.SI-ID 92818435], [JCR, SNIP]

ČOK, Gregor, MRAK, Gašper, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Analysis of spatial distribution of business entities in Slovenia = Analiza prostorne distribucije poslovnih subjekata u Sloveniji. Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam. 2020, letn. 28, št. 1 (59), str. 77-87, ilustr. ISSN 1330-0652. https://hrcak.srce.hr/239943 https://doi.org/10.31522/p.28.1(59).4 [COBISS.SI-ID 21677059], [SNIP]

MRAK, Gašper, KLINC, Robert. Spodbujanje globinskega pristopa k učenju v gradbeništvu in geodeziji = Encouraging deep approach to learning in civil and geodetic engineering. Igra ustvarjalnosti : teorija in praksa urejanja prostora, ISSN 2350-3637, 2016, št. 4, str. 46-54, ilustr. http://www.iu-cg.org/paper/?id=48&lang=si. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2016.04.046-054. [COBISS.SI-ID 8074849

FIKFAK, Alenka, MRAK, Gašper. Istrska tradicionalna arhitektura kot turistična priložnost. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, ISSN 0351-2908. [Tiskana izd.], 2010, letn. 50, št. 1/2, str. 48-56, ilustr. [COBISS.SI-ID 31478061], [SNIP, Scopus up to 23. 9. 2017: no. of citations (TC): 2, pure citations (CI): 2]

1.02 Review Articles

ROZMAN, Uroš, MRAK, Gašper. Primerjava omrežij državnih kolesarskih povezav v tujini in Sloveniji. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (7), 68-75. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2019.07.068-075

GAŠPAROVIĆ, Sanja, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, MRAK, Gašper, FOŠKI, Mojca. Meduniverzitetno povezovanje v izobraževanju prostorskih načrtovalcev. Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474, jun. 2018, letn. 69 =135, št. 2, str. 54-65, ilustr. [COBISS.SI-ID 67130466

LAMPIČ, Barbara, FOŠKI, Mojca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, BARBORIČ, B., CIGALE, D., KUŠAR, S., ... & RADOVAN, D. (2017). Evidentiranje in analiza funk cionalno degradiranih območij v izbranih statističnih regijah Slovenije. Urbani izziv, 7, 10-18. Link to PDF in Urbani izziv

FOŠKI, Mojca, MRAK, Gašper, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Študentske delavnice kot primer projektnega učenja = Student workshops as an example of project based learning (PBL). Igra ustvarjalnosti : teorija in praksa urejanja prostora, ISSN 2350-3637, 2014, št. 2, str. 66-72, ilustr. http://www.iu-cg.org/paper/2014/IU_CG_02-2014_foski.pdf, doi: 10.15292/IU-CG.2014.02.066-072. [COBISS.SI-ID 6908257

MRAK, Gašper, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, FIKFAK, Alenka. Sustainable spatial development in the countryside : settlement patterns in the Slovenian Alps = Trajnostni prostorski razvoj podeželja : poselitveni vzorci v slovenskih Alpah. AR : arhitektura, raziskave, ISSN 1580-5573. [Tiskana izd.], 2013, [Št.] 1, str. 10-21, ilustr. http://www.fa.uni-lj.si/filelib/9_ar/2013-1/01-ar2013-1-mrak.pdf. [COBISS.SI-ID 2964612]

1.03 Short scientific articles

Mrak, Gašper (2021). Vpliv epidemije covid na zadovoljstvo in bivanjske potrebe zaposlenih ob izvajanju ukrepa dela od doma = The impact of the covid epidemic on the satisfaction and living needs of employees when implementing the work from home. Igra Ustvarjalnosti [Elektronski Vir] : Teorija in Praksa Urejanja Prostora = Creativity Game : Theory and Practice of Spatial Planning, 9, 66–68. doi:10.15292/IU-CG.2021.09

ČOK, Gregor, MRAK, Gašper. Prostorska razporeditev poslovnih subjektov v Sloveniji = Spatial distribution of business entities in Slovenia. Igra ustvarjalnosti : teorija in praksa urejanja prostora, ISSN 2350-3637, 2020, št. 8, str. 64-66, ilustr. doi: 10.15292/IU-CG.2020.08. [COBISS.SI-ID 53954563]

1.08 Published Scientific Conference Contributions

Foški, Mojca, Čok, Gregor, Mrak, Gašper, Breznik, Jana, Zavodnik Lamovšek, Alma (2022). Telework in the Covid-19 pandemic. In O. Erkmen (Ed.), 4th International symposium on global pandemics and multidisciplinary COVID-19 studies, March 1-2 2022, Ankara : Proceedings book [Elektronski vir] = 4. Küresel pandemi̇ler ve multi̇di̇si̇pli̇ner COVID-19, 1-2 Mart 2022, Ankara (pp. 130–138). International Association of Publishers. https://www.pandemicstudies.org/_files/ugd/d0a9b7_bb7efb3a0c7143bc8c21309ee7bd0071.pdf

Čok, Gregor, Mrak, Gašper (2020). Working at home in a dispersed urban environment - the case of Slovenia in the post-socialist era. In A. Jevtić & B. Drašković (Eds.), Budućnost gradova i urbanizma = Future of cities and urbanism (pp. 41–48). Udruženje urbanista Srbije.

FOŠKI, Mojca, MRAK, Gašper, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Interdisciplinary approach to project based learning : experience through student workshops. V: CAKIR ILHAN, Ayse (ur.). Selected paper of 5th World Conference on Design and Arts (WCDA-2016), 5th World Conference on Design and Arts, 26-28 May 2016, Skopje, Macedonia, (New trends and issues proceedings on humanities and social sciences, ISSN 2421-8030). Nicosia: Science Park Research Organization and Counseling (SPROC). 2017, vol. 3, no. 5, str. 95-103. http://sproc.org/ojs/index.php/pntsbs/article/view/1147. [COBISS.SI-ID 8131169

FIKFAK, Alenka, MRAK, Gašper, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. The Challenges of modern concepts of sustainable "rurbanity" in the 21st century = Izazovi suvremenih koncepata održivog razvoja ruralno-urbanih područja u 21. stoljeću. V: KARAČ, Zlatko (ur.). Rethinking urbanism : International scientific conference, Faculty of Architecture, University of Zagreb, 19th May 2012 : Proceedings book. Zagreb: Croatian Architects' Association. cop. 2012, str. 115-118, ilustr. [COBISS.SI-ID 5835873]

FIKFAK, Alenka, OLAJ, Artur, MRAK, Gašper. Socializacija na urbanem prizorišču : odraz v obrečnem prostoru = Socialization in the urban stage : reflections on riverside space. V: BREZOVEC, Aleksandra (ur.), MEKINC, Janez (ur.). Management, izobraževanje in turizem : solidarnost za socialni kapital : 3. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, 20.-21. oktober 2011, Portorož : zbornik referatov = proceedings. Portorož: Turistica, Fakulteta za turistične študije. 2011, str. 378-385, ilustr. [COBISS.SI-ID 2646148]

1.09 Published Professional Conference Contributions

LAMPIČ, Barbara, FOŠKI, Mojca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, BARBORIČ, Blaž, CIGALE, Dejan, KUŠAR, Simon, MRAK, Gašper, POTOČNIK SLAVIČ, Irma, RADOVAN, Dalibor. Evidentiranje in analiza funkcionalno degradiranih območij v izbranih statističnih regijah Slovenije. Urbani izziv, Posebna izdaja, ISSN 2232-481X, 28. Sedlarjevo srečanje, Ljubljana, 2. 6. 2017, 2017, št. 7, str. 10-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 65386850]

1.16 Book Chapter in Scientific Monograph

FOŠKI, Mojca, MRAK, Gašper, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, LAMPIČ, Barbara. Reactivation of functionally derelict areas with cultural heritage sites. V: OBAD-ŠĆITAROCI, Mladen (ur.), BOJANIĆ OBAD ŠĆITAROCI, Bojana (ur.), MRĐA, Ana (ur.). Cultural urban heritage : development, learning and landscape strategies, (The urban book series (Print), ISSN 2365-757X). Cham: Springer international publishing. cop. 2019, str. 383-406, ilustr., doi: 10.1007/978-3-030-10612-6_25. [COBISS.SI-ID 8682593]

Lectures

Conference Lectures

Section lecture at conference - World Construction Forum 2019, titled: Protection versus Developement: Cultural Heritage in Functionally Derelict Areas, Ljubljana May 2019

Section lecture at conference - Smart Urbanism – teaching sustainability, titled: Protection versus Developement: Collaboration with Local Communities as a Tool for Problem Based Learning, Ljubljana, May 2014

Visiting Lectures

Lecture at Faculty of Architecture, University of Zagreb: Introduction to GIS - examples and use of QGIS, Zagreb, April 2018

Kuna Pelješka, Croatia

Captured impressions of a disappearing traditional architecture in rural Dalmatia, Croatia. Watercolor on paper.

Projects

National research projects

V6-1945: Intersectoral coordination of problem border areas development  project team member, 2019-2021.

V6-1731: Comprehensive demographic analysis with demographic projections for rural and urban areas (2018-2019), project team member, 2018-2019.

V2-1513: Model of the integration of Slovenian bicycle network (CRP), project team member, 2015-2017.

V6-1652 (B): Model of joined physical and development planning at the regional level (CRP), project team member, 2016-2018. 

 

Organisation of Conferences

Member of organising comittee for the City Street 4 in Ljubljana, Slovenia, September 2020

Member of organising comittee for the World construction forum 2019 in Ljubljana, Slovenia, May 2019

Member of organising comittee for the AESOP Head of Schools Metting in Ljubljana, Slovenia, March 2019

Member of organising comittee for the round table Spatial Planners of the 21st Century and their Role in Managing and Planning in Slovenian Territory, November 2018

Member of organising comittee for the World Landslide forum 2017, April 2017

Research on accessibility to social services in Slovenia, 2019

Proximity calculation on accessibility to social services: primary schools, health care centers, ATMs and homes for elderly people in 5 minute izohrones for Slovenia.

Editorship in Publications

Member of Young Editorial Board of the scientific journal CREATIVITY GAME (CG) – Theory and Practice of Spatial Planning, since 2019

Technical Editor of the scientific journal CREATIVITY GAME (CG) – Theory and Practice of Spatial Planning, since 2013

Member of the editorship for Spatial Planners of the 21st Century monography, October 2018

Co-editor of the publication Planerska delavnica Razvoj podeželskih vasi v zaledju Novega mesta (trans. Development of rural villages in Novo mesto countryside), Novo mesto, Slovenia, 2018

Co-editor of the publication Mednarodna urbanistično-arhitekturna delavnica Radnička v nenastajanju (trans. Radnička street in the dis/appearing - planning of the southeast entrance to Zagreb), Zagreb, Croatia, 2017

Co-editor of the publication Mednarodna urbanistično-arhitekturna delavnica Koprivnik (trans. International urban planning - architectural workshop Koprivnik), Bohinj, Slovenia, 2016

Co-editor of the publication Urbanistična delavnica Brezovica (trans. Urban planning workshop Brezovica), Slovenia, 2013

Co-editor of the publication Urbanistična delavnica Sevnica (trans. Urban planning workshop Sevnica), Slovenia, 2012

Design of Websites

Different websites design in Wordpress for Faculty of Civil and Geodetic Enginerring of the University of Ljubljana, for the WCF2019 Conference, Widmar Wine Cellar Site, Turizem na vasi Rade ...

Design Projects

Web page Design

Design of the website for the World Construction Forum 2019 conference, www.wcf2019.org, 2018 

Design of the website for AESOP Head of Schools meeting 2019, www.en.fgg.uni-lj.si/14th-aesop-head-of-schools-meeting, 2018

Design of the CV website for S. Drobne, UL FGG, 2018

Design of the Unesco-floods Chair website, www.unesco-floods.eu, 2017

Design of the website for the World Landslide Forum 4 conference, www.wlf4.fgg.uni-lj.si/, 2016 

Design of the website for the scientific journal CG - Creativiy Game, www.iu-cg.org/en/, 2016-2018

Design of the website for the Vidmar Wine Cellar - Vinska klet Vidmar, www.vinskakletvidmar.si, 2016

Design of the website for the Faculty of Civil and Geodetic Engineering,  www.en.fgg.uni-lj.si/, 2016-2018

Design of the website for the Ketiart ltd., www.ketiart.si, 2010

Design of the website for the Mrakov ltd., www.mrakov.si, 2010

Design of the logo for Katana, marketing consulting ltd., 2003

Design of the logo for the Slovene Association for the Study of English, Ljubljana, Slovenia, 2002

Book Design

Design of book differ from scientific monographs, artists expositions cataloques, retrospective books, books on project results ...

Book Design

Monografija ob 60. letnici UL FGG, Katedre za prostorsko planiranje: Prostorski načrtovalci 21. stoletja, UL FGG 2018 

Andrej Pogačnik: Urbanistična odstiranja 1965-2015: polstoletna strokovna avtobiografija, 2016

Andrej Pogačnik: Prostorsko načrtovalska kompozicij, 2013 

Znanstvena monografija Igra ustvarjalnosti, UL FA 2012 

Znanstvena monografija Funkcionalne regije, UL FGG 2012 

Vrhniški razgledi 8, januar 2008 

Vrhniški razgledi 7, december 2006 

Vinko Turk - Vanja: Monografija, december 2005 

Vrhniški razgledi 6, december 2005 

Vrhniški razgledi 5, december 2004 

Martina Zbašnik – Senegačnik, Janez Kresal: Fasadni ovoj, 2004 

Peter Černe: Moji kipi v cerkvi Svetega Martina, junij 2004 Vrhniški razgledi 4, december 2003 

Peter Černe: Pregledna razstava od 1950 do 2002, februar 2003 

Peter Gabrijelčič, Alenka Fikfak: Rurizem in ruralna arhitektura, januar 2002 

Peter Černe: Poprsja krajin, maj 1998

Other Publications Design

Publication of the planning workshop Development of the villages in hinter land of Novo mesto, Novo mesto, Slovenia, 2019

Publication Urban-architectural woekshop Koprivnik, Bohinj, Slovenia, 2016 

Desing of the publication for the retrospective of the Slovenian Marketing Associatione, 2013 

Design of the study booklets, leaflets and posters for 1st, 2nd and 3rd study year, UL FGG, 2012

Publication Urban-architectural worshop in Sevnica, June 2012 

Year report for Slovenian Marketing Association, 2009, 2010, 2011, 2012 

Publication  Urbanistične-arhitekturne delavnice: Idrija – Staro rudarsko mesto, Idrija, september 2008 

Publication Urbanistične-arhitekturne delavnice: Obuditev mestnega jedra, Brežice, maj 2008 

Publication for Urbanistične delavnice: 3. razvojna os v prostoru mesta Slovenj Gradec, oktober 2007 

Design of leafles for Slovenian Marketing Association, 2007 

Publication 'Cukrčki', GfK, December 2006, design and illustrations

Design of the scientific journal ELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries,  Slovene Association for the Study of English, 2005

Publication Oblike prostorskega načrtovanja, od mestnega načrta do urejanja naselij, FA november 2002 

Publication 'Halo, halo, smejmo se', Graliteo maj 2002, design and illustrations 

PublicationMladinska raziskovalna dejavnost v Ljubljani št 6., december 2001 

Design of the Špas ekskluziv magazine, Mengeš, February 2009 

Design of the Reporter weekly magazine, desing of the Reporter logo, 2008 

Design of the Obrazi weekly magazine, for the Delo revije ltd., January 2006  

Design for the Smrklja weekly (teen) magazine, for the Delo revije ltd., 2001 - 2008

Corporate Logo Design

Design of logos for corporate clients, conferences ...

Corporate Identity Logo Design

Design of logo for the WCF 2019 Conference, UL FGG, 2018 

Design of logo for R.I.G.H.T Institute, UL FGG, 2016 

Design logo for WLF4 Conference, UL FGG, 2016 

Design logo and website Roki Cleaning Services, ltd., 2014 

Design for Officeline: envelopes, stickers, DZS, 2010 

Design of the Officeline paper wrapping , DZS, 2009 

Design of the logo for the Appolo+ (20 years) - accounting firm, DZS, 2009 

Logo design for the Prezenca ltd., marketing, 2009

Logo design for the Dentos ltd., dental services, 2009 

Design of the corporate folder for Delo Revije ltd., 2008 

Logo design for the Instalacije Sever ltd., heating services, 2007

Art and Illustrations