št. avtor naslov mentor/somentor
331 MAUČEČ Miha Uporaba membranskih bioreaktorjev na komunalnih čistilnih napravah doc. dr. Darko Drev
doc. dr. Mario Krzyk
330 OŠEP Nejc Vpliv prekrova na transport radionuklidov iz odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov prof. dr. Goran Turk
dr. Leopold Vrankar
329 AMERŠEK Lovrenc Idejne zasnove odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Sevnica doc. dr. Darko Drev
doc. dr. Mario Krzyk
328 BLAŽIČ Aleš Analiza vzdolžne povezanosti in ostalih vplivov na ribe v Kamniški Bistrici prof. dr. Matjaž Mikoš
327 MRAK Tanja Potencial reke Krke za razvoj rekreativnih dejavnosti prof. dr. Mitja Brilly
pred. mag. Aleš Golja
326 ZALETELJ Aleš Idejna zasnova čiščenja odpadne vode na Ajdovški planoti doc. dr. Darko Drev
doc. dr. Mario Krzyk
325 MUTAVČIĆ Darko Analiza občutljivosti parametrov hidrološkega modela Bolska prof. dr. Mitja Brilly
viš. pred. mag. Andrej Vidmar
324 GREGORIČ Elio Vplivi izpusta slanice iz razsoljevalnih naprav na okolje prof. dr. Mitja Brilly
izr. prof. dr. Dušan Žagar
323 HUMERCA Gabrijela Optimizacija oskrbe z vodo počitniške hiše na otoku Silba doc. dr. Darko Drev
322 RAKANOVIĆ Dragana Raziskava optimalnega ravnanja z odpadki v gospodarski družbi X doc. dr. Darko Drev
doc. dr. Mario Krzyk
321 ŽIBERT Tomaž Razsoljevanje kot nov vir pitne vode prof. dr. Mitja Brilly
doc. dr. Darko Drev
320 KOLENC Matjaž Analiza hidravličnih razmer na odseku mestne Ljubljanice in Gruberjevega prekopa doc. dr. Simon Rusjan
viš. pred. mag. Gašper Rak
319 LUNAR Polona Obratovanje in vzdrževanje zadrževalnikov padavinske odpadne vode na območju avtocestne baze Hrušica izr. prof. dr. Jože Panjan
doc. dr. Mario Krzyk
318 MUZICA Maja Zasnova prehoda za vodne organizme na Cajhnovem jezu na Savi doc. dr. Andrej Kryžanowski
viš. pred. mag. Jošt Sodnik
317 KUNIČ Marko Analiza energetskih prihrankov v domovih za starejše občane doc. dr. Mitja Košir
asist. Luka Pajek
316 HUSIĆ Amela Umerjanje hidravličnega modela vodovodnega sistema Šmartno ob Paki prof. dr. Franc Steinman
asist. dr. Daniel Kozelj
315 LANG Maja Poplavna nevarnost v naselju zaradi zalednih voda prof. dr. Franc Steinman
viš. pred. mag. Gašper Rak
314 DOBROVIČ Anja Razmejitev obveznosti med Republiko Slovenijo in lokalno skupnostjo pri oskrbi s pitno vodo prof. dr. Franc Steinman
asist. dr. Daniel Kozelj
313 RENER Andreja Presoja odvodnjavanja Luke Koper in predlogi izboljšav prof. dr. Franc Steinman
doc. dr. Mario Krzyk
312 GOLJA Aja Nadzor ravnanja z balastno vodo - indikativne metode izr. prof. dr. Dušan Žagar
dr. Matej David
311 KLANČNIK Jasmina Rastlinska čistilna naprava na ekološki kmetiji Kapl doc. dr. Darko Drev
310 ČAD Luka Industrijska čistilna naprava odpadnih vod nastalih pri proizvodnji sladkorja doc. dr. Darko Drev
309 PEZDIRC Andrej Uporaba izrabljenih gum kot sekundarnega energenta v cementarni prof. dr. Violeta Bokan-Bosiljkov
dr. Andrej Ipavec
308 BRITOVŠEK Neja Predlog ureditve reke Mislinje med Dovžami in Slovenj Gradcem prof. dr. Matjaž Mikoš
dr. Lidija Globevnik
307 ŠERCELJ Matjaž Primerjalna analiza možnosti energetske rabe odseka reke Kokre prof. dr. Franc Steinman
asist. dr. Daniel Kozelj
306 MATJAŠIČ Viktor Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v vaseh Božakovo, Želebej in Rakovec doc. dr. Darko Drev
doc. dr. Mario Krzyk
305 UMEK Andrej Uporaba poenostavljenih metod za račun valov vsled porušitev pregrad prof. dr. Matjaž Četina
304 ŠIMON Jakob Analiza prodonosnosti in raba vodnega prostora na spodnjem odseku reke Tolminke prof. dr. Matjaž Mikoš
viš. pred. mag. Rok Fazarinc
303 BABNIK JEGLIČ Katja Male hidroelektrarne v precepu med vplivi na okolje in razvojno možnostjo obnovljivih virov energije prof. dr. Matjaž Mikoš
doc. dr. Nataša Smolar - Žvanut
302 ŠKRBINC Matic Idejne rešitve odvajanja odpadlih voda za naselja Stanežiče, Dvor, Medno doc. dr. Darko Drev
doc. dr. Mario Krzyk
301 BAKARIČ Nikola Hidravlična analiza vodovodnega sistema Naklo prof. dr. Franc Steinman
asist. dr. Daniel Kozelj
300 STRUPEH Aleš Obdelava blata na čistilni napravi Krško in možnost njegove uporabe doc. dr. Darko Drev
299 HABERMAN Sašo Raziskava možnih tehnoloških procesov čiščenja izcednih vod iz deponij doc. dr. Darko Drev
298 GROZINA Ingrid Analiza razpoložljivosti in uporaba vode na porečju Mirne prof. dr. Franc Steinman
viš. pred. mag. Gašper Rak
297 MOHORKO Matic Zasnova malega namakalnega sistema v nasadu jablan na območju Slovenske Bistrice doc. dr. Mojca Šraj
mag. Smiljan Juvan
296 MAKOR Simon Trendi spreminjanja pretokov rek v Sloveniji prof. dr. Matjaž Mikoš
295 SLIVAR Miha Naravni in antropogeni onesnaževalci porečja Glinščice izr. prof. dr. Jože Panjan
asist. dr. Mario Krzyk
294 SEMEN Barbara Antropogeni in naravni vplivi v porečju Kokre za občini Jezersko in Preddvor izr. prof. dr. Jože Panjan
asist. dr. Mario Krzyk
293 ŽIBERT Žiga Sodobni načini prikazovanja hidroloških meritev in napovedi (Goljevščkova nagrada 2016) doc. dr. Mojca Šraj
asist. Nejc Pogačnik,
doc. dr. Matevž Dolenc
292 ZUPANČIČ Mitja Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v vaseh Jezero, Lukovek in Dolenja Dobrava v občini Trebnje izr. prof. dr. Jože Panjan
asist. dr. Mario Krzyk
291 ŽUGELJ Marko Izračun evapotrenspiracije z uporabo Penman-Monteith-ove enačbe doc. dr. Mojca Šraj
290 MOŽINA Jernej Naravni in antropogeni vplivi na območju akumulacij Mola in Klivnik doc. dr. Mojca Šraj
asist. dr. Mario Krzyk
izr. prof. dr. Jože Panjan
289 AHAC Sara Volumska analiza vpliva suhih zadrževalnikov na poplavne razmere v Spodnji Savinjski dolini doc. dr. Simon Rusjan
viš. pred. mag. Gašper Rak
288 BOSNAR Blaž Zasnova kapličnega namakalnega sistema za namakanje hmeljišča v sklopu velikega namakalnega sistema doc. dr. Mojca Šraj
Irena Friškovec
287 BAKAN Martina Problematika odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Tišina izr. prof. dr. Jože Panjan
asist. dr. Mario Krzyk
286 JURJEVEC Karel Drenažni sistemi in njihov vpliv na vodni režim doc. dr. Mojca Šraj
prof. dr. Mitja Brilly
285 KOKALJ Tadej Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadne vode v krajevni skupnosti Šentlambert, občina Zagorje ob Savi doc. dr. Darko Drev
asist. dr. Mario Krzyk
284 MLAKER Aleš Izvedba različnih sistemov odvodnje s horizontalno vodenim vrtanjem (HDD) izr. prof. dr. Jože Panjan
asist. dr. Mario Krzyk
283 MATJAŽ Luka Ukrepi za zmanjševanje verjetnosti pojava poplav prof. dr. Mitja Brilly
doc. dr. Mojca Šraj
282 ROBIČ Gregor Vzpostavitev etažne lastnine izr. prof. dr. Albin Rakar
Anže Urevc, univ. dipl. inž. grad.
281 DORNIK Matej Standardizirani padavinski indeks - izračun in analiza za Slovenijo doc. dr. Mojca Šraj
280 BIZJAK Tadej Izdelava krivulj GEN za območje JZ Slovenije doc. dr. Mojca Šraj
izr. prof. dr. Jože Panjan
asist. dr. Mrio Krzyk
279 PEVC Franci Analiza nizkih pretokov vodotokov v Sloveniji s programom DFLOW doc. dr. Mojca Šraj
278 BARIČ Blaž Izdelava zbirke poplavnih dogodkov z uporabo funkcije kopula (Univerzitetna Prešernova nagrada 2016) doc. dr. Mojca Šraj
Giovanni Maccioni MSc
277 TOMC Bojana Rekreativni potenciali reke Kolpe prof. dr. Mitja Brilly
pred. mag. Aleš Golja
276 BREZOČNIK Samo Pregled in uporaba metod določanja sintetičnega histograma padavin doc. dr. Mojca Šraj
275 JESENKO Petra Antropogeni in naravni vplivi na Divje in Račevsko jezero izr. prof. dr. Jože Panjan
asist. dr. Mario Krzyk
274 FORTUN Uroš Ocena vpliva prelivajoče vode, dela kanalizacijskega sistema Črnomlja, v reko Dobličico izr. prof. dr. Jože Panjan
asist. dr. Mario Krzyk
273 ŽAGAR Uroš Določanje razvodnic na digitalnem modelu ceste za načrtovanje požiralnikov doc. dr. Mojca Šraj
asist. dr. Marjeta Škapin Rugelj
asist. dr. Mario Krzyk
272 DOLENC Tjaša Amfibijska stavba na Ljubljanskem barju prof. dr. Franc Steinman
271 PRAZNIK Štefan Naravni in antropogeni vplivi na hidrosfero v območju Šmarjeških toplic doc. dr. Darko Drev
asist. dr. Mario Krzyk
270 NUČIČ Maja Možnosti uporabe odvečnega blata iz centralne čistilne naprave Jesenice doc. dr. Darko Drev
izr. prof. dr. Jože Panjan
asist. dr. Mario Krzyk