OBJAVLJENI ZNANSTVENI ČLANKI.
OBDOBJE 2011 DO 2017

1. KOLBL, Sabina, PANJAN, Jože, STRES, Blaž. Mixture of primary and secondary municipal wastewater sludge as a short-term substrate in 2 MW agricultural biogas plant: site-specific sustainability of enzymatic and ultrasound pretreatments. Journal of chemical technology and biotechnology, ISSN 0268-2575. [Print ed.], [v tisku] 2016, letn. XX, št. X, str. 1-33, ilustr. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jctb.4883/abstract, doi: 10.1002/jctb.4883.

2. KOLBL, Sabina. Uporaba hidrolitskih encimov za optimizacijo anaerobne presnove na čistilni napravi = Usage of hydrolytic enzymes for anaerobic digestion optimization in a wastewater treatment plant. Acta hydrotechnica, ISSN 1581-0267. [Spletna izd.], 2015, letn. 28, št. 48, str. 65-76, ilustr. ftp://ksh.fgg.uni-lj.si/acta/a48sk.pdf.

3. MUROVEC, Boštjan, KOLBL, Sabina, STRES, Blaž. Methane yield database: Online infrastructure and bioresource for methane yield data and related metadata. Bioresource technology, ISSN 0960-8524. [Print ed.], 2015, vol. 189, str. 217-223, ilustr., doi: 10.1016/j.biortech.2015.04.021.

4. KRZYK, Mario, DREV, Darko, KOLBL, Sabina, PANJAN, Jože. Self-purification processes of Lake Cerknica as a combination of wetland and SBR reactor. Environmental science and pollution research international, ISSN 0944-1344. [Print ed.], dec. 2015, letn. 22, št. 24, str. 20177-20185, ilustr., doi: 10.1007/s11356-015-5088-0

5. KOLBL, Sabina, PANJAN, Jože. Primerjava prezračevalnih sistemov na KČN in njihova učinkovitost pri porabi energije = Comparison of wastewater treatment plant aeration systems and their energy usage efficiency. Gradbeni vestnik, ISSN 0017-2774, nov. 2015, letn. 64, str. 246-253, ilustr. http://www.zveza-dgits.si/primerjava-prezracevalnih-sistemov-na-kcn-in-njihova-ucinkovitost-pri-porabi-energije.

6. KOLBL, Sabina, PALOCZI, Attila, PANJAN, Jože, STRES, Blaž. Addressing case specific biogas plant tasks : industry oriented methane yields derived from 5 l Automatic Methane Potential Test Systems in batch or semi-continuous tests using realistic inocula, substrate particle sizes and organic loading. Bioresource technology, ISSN 0960-8524. [Print ed.], 2014, vol. 153, str. 180-188. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852413018270, doi: 10.1016/j.biortech.2013.12.010.

7. KOLBL, Sabina, STRES, Blaž. Določanje bioplinskega potenciala peletov pšenične slame na laboratorijskem modelnem merilu in njihov vpliv na proces anaerobne presnove = Determination of lab-scale biomethane potential of wheat straw pellets and their influence on anaerobic digestion. Acta hydrotechnica, ISSN 0352-3551. [Tiskana izd.], 2013, 26, [št.] 44, str. 49-59, ilustr. ftp://ksh.fgg.uni-lj.si/acta/a44sk.pdf.

8. DŽEBO, Elvira, ŽAGAR, Dušan, KRZYK, Mario, ČETINA, Matjaž, PETKOVŠEK, Gregor. Different ways of defining wall shear in smoothed particle hydrodynamics simulations of a dam-break wave. Journal of hydraulic research, ISSN 0022-1686, 2014, letn.52, št. 4, str.453-464, ilustr., doi: 10.1080/00221686.2013.879611.

9. KRZYK, Mario, PANJAN, Jože, DREV, Darko. Postupci recikliranja tekstilnog odpada = Procedures of textile waste recycling = Recyclingverfahren von textilen Abfällen. Tekstil, ISSN 0492-5882. [Print ed.], sep-okt. 2014, letn. 63, št 9-10, str. 306-313

10. KRZYK, Mario, MALUS, Davor, PANJAN, Jože. Meritve kakovostnih parametrov za modeliranje prvega vala onesnaženih voda s cestnih površin = Measurements of quality parameters for the modeling of the first flush of polluted water from roads. Gradbeni vestnik, ISSN 0017-2774, jul. 2013, letn. 62, str. 159-164

11. KRIVOGRAD-KLEMENČIČ, Aleksandra, KRZYK, Mario, DREV, Darko, BALABANIČ, Damjan, KOMPARE, Boris. Recycling of textile wastewaters treated with various combinations of advanced oxidation processes (AOP) = Recikliranje tekstilnih odpadnih voda očiščenih z različnimi kombinacijami naprednih oksidacijskih postopkov (AOP). Acta hydrotechnica, ISSN 0352-3551. [Tiskana izd.], 2012, 25, [št.] 42, str. 31-39, ilustr. ftp://ksh.fgg.uni-lj.si/acta/a42ak.pdf, http://drugg.fgg.uni-lj.si/4602.

12. RAJAR, Rudolf, ŠIRCA, Andrej, KRZYK, Mario, VIDMAR, Andrej, ČETINA, Matjaž. Modeliranje 3D toka Save ob vtoku v kanal nuklearne elektrarne Krško ter primerjava z meritvami = Modelling the 3D flow in the Sava river at the entrance to the inflow channel of nuclear power plant Krško and comparison with measurements. Acta hydrotechnica, ISSN 1581-0267. [Spletna izd.], dec. 2012, letn. 25, št. 43, str. 71-84, ilustr. ftp://ksh.fgg.uni-lj.si/acta/a43rr.pdf, http://drugg.fgg.uni-lj.si/4673.

13. KRZYK, Mario, KLASINC, Roman, ČETINA, Matjaž. Two-dimensional mathematical modelling of a dam-break wave in a narrow steep stream. Strojniški vestnik, ISSN 0039-2480, apr. 2012, vol. 58, no. 4, str. 255-262, SI 52, ilustr. http://www.sv-jme.eu/data/upload/2012/04/04_2010_216_Krzyk_03.pdf, http://www.sv-jme.eu/data/upload/2012/04/14_2010_216_Krzyk_SLO_02.pdf, http://drugg.fgg.uni-lj.si/3781/, doi: 10.5545/sv-jme.2010.216.

14. KOLBL, Sabina, FORTE-TAVČER, Petra, STRES, Blaž. Potential for valorization of dehydrated paper pulp sludge for biogas production : addition of selected hydrolytic enzymes in semi-continuous anaerobic digestion assays. Energy, ISSN 0360-5442. [Print ed.], 2017, vol. 126, str. 326-334, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544217304127, doi: 10.1016/j.energy.2017.03.050.

15. KOLBL, Sabina, STRES, Blaž. Uporaba bioloških odpadkov za pridobivanje bioplina = Usage of organic fraction of biological waste for biogas production. Gradbeni vestnik : glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije, ISSN 0017-2774. [Tiskana izd.], sep. 2016, letn. 65, str. 205-211

16. ATANASOVA, Nataša, DALMAU, Montserrat, COMAS, Joaquim, POCH ESPALLARGAS, Manel, RODRIGUEZ-RODA, Ignasi, BUTTIGLIERI, Gianluiggi. Optimized MBR for greywater reuse systems in hotel facilities. Journal of environmental management, ISSN 0301-4797, 2017, letn. 193, št. maj, str. 503-511, ilustr., doi: 10.1016/j.jenvman.2017.02.041.