Life is like a sewer: what you get out of it depends on what you put into it.
Tom Leher

Inštitut za zdravstveno hidrotehniko (IZH) je bil ustanovljen leta 1946 in deluje v okviru FGG, Oddelka za okoljsko gradbeništvo, na hidro-tehniški smeri. Od oktobra 2009 je hidro-tehniška smer organizirana v Oddelek za okoljsko gradbeništvo. Na obeh univerzitetnih študijih se izobražujejo hidrotehnični in komunalni inženirji, ki so usposobljeni za izvajanje nalog pri načrtovanju, projektiranju, gradnji in vzdrževanju najzahtevnejših objektov ter naprav komunalne in vodnogospodarske infrastrukture ter za upravljanje in gospodarjenje z vodnim, urbanim ter kulturnim prostorom. Pridobijo si vsa potrebna temeljna in praktična inženirska tehnična znanja. Njihovo delo je nepogrešljivo v projektantskih uradih javnih podjetij in javnih zavodov ter v organih in službah lokalne samouprave ter v državni upravi. Skrbijo za nemoteno oskrbo z zdravo pitno vodo, odvod odpadnih in padavinskih voda, čiščenje pitnih in odpadnih voda ter celovito zaščito vodnih virov in porečij.

ZAHVALA

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ter IZH se zahvaljujeta ARSO za brezplačno prejeto pohištvo in laboratojsko opremo.
Tako smo posodobili laboratorij IZH in pridobili večje kapacitete za opravljanje pedagoškega in raziskovalnega dela.

LABORATORIJ IZH